โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
ลำดับ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.  นางสาวประพิชญา พรมมาส 73,486,800 45.929
2.  นายภาโณตม์ พรมมาส 11,430,000 7.144
3.  นายพรมพันธ์ พรมมาส 9,670,000 6.044
4.  นางปัทมา พรมมาส 6,000,000 3.750
5.  นายลพชัย แก่นรัตนะ 1,500,000 0.938
6.  นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว 1,332,000 0.833
7.  นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 1,258,000 0.786
8.  นายอนุชิต ศิริพัฒน์ 1,100,000 0.688
9.  นางสาวฐิติยา สนธิแก้ว 1,000,000 0.625
10.  นายคติมันต์ สนธิแก้ว 1,000,000 0.625
 รวมทั้งสิ้น 107,776,800 67.362

 

ข้อมูลหุ้น

โปรโมชั่นประจำเดือน