แนะนำคุณหมอ นพ.ปิยะ เตียวประเสริฐ

แนะนำคุณหมอ นพ.ปิยะ เตียวประเสริฐ

แผนกศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
(Advance Laparoscope Surgery Center)

การศึกษา
•    แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหิดล
•    Advanced Laparoscopic Surgery : 
    Kyushu University Japan

วุฒิบัตร
•    วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ 
    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
•    วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ 
    อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

โรค/หัตถการที่ชำนาญ
•    การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ 
    (Laparoscopic Colectomy)
•    การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร
    และลำไส้เล็ก 
    (Laparoscopic Gastrectomy and resection of 
    small bowel)
•    การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษากระเพาะอาหารอุดตัน
    หรือรั่ว
    (Laparoscopic closure of peptic perforation /
    gastrojejunostomy)
•    การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาลำไส้เล็กอุดตัน
    จากพังผืดรัด 
    (Laparoscopic lysis of adhesion band small 
    bowel obstruction)
•    การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาไส้ติ่งอักเสบ 
    (Laparoscopic Appendectomy)
•    การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาไส้เลื่อน 
    (Laparoscopic Hernioplasty)

 

 

โปรโมชั่นประจำเดือน