เลือกภาษา

Room
Deluxe

  • Rate3,200
  • Service Charge500
  • Service Charge1,700
  • Meal900