เลือกภาษา

Room
2 Bed Room B

  • Rate1,800
  • Service Charge500
  • Service Charge1,700
  • Meal900