ประเภทห้องพัก
ห้องคู่ B

  • ค่าบริการห้องพัก1,800
  • ค่าบริการ รพ.500
  • ค่าบริการพยาบาล1,700
  • ค่าอาหาร550