สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

     บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ  การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในแต่ละสาขาวิชาชีพควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม   ทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน  ในปีที่ผ่านมาบริษัท ฯ ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการลูกค้า (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016” และรางวัลการประสานงานยอดเยี่ยม (Allianz Ayudhya Most Admired Award) ในโครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015” 

     เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  บริษัทฯได้ลงทุนในเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาและการวินิจฉัยมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างรวดเร็ว  รองรับตลาดที่ขยายตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี้ยังได้เพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ  การพัฒนาบุคลากร    พัฒนากระบวนการทำงาน  เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดี  และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ  

     การกำกับดูแลกิจการ   บริษัทฯมีระดับการพัฒนาการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง  บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ”ดีมาก” จากโครงการสำรวจ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2 ปีซ้อน  แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในจริยธรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  

     คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ยึดมั่นงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและด้วยความโปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พร้อมกันนี้ขอบคุณทีมแพทย์  บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

นางปัทมา พรมมาส
ประธานกรรมการบริษัทฯ 

 

ข้อมูลหุ้น

โปรโมชั่นประจำเดือน