สารจาก CEO

สารจาก CEO

โรงพยาบาลนนทเวชกว่า 30ปี ในการเปิดให้บริการพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ด้วยมาตรฐานสากล (มาตรฐาน JCI) โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ครบครันทุกสาขา พร้อมนวัตกรรมการรักษาและเครื่องมือที่ทันสมัย เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

โรงพยาบาลมุ่งเน้นที่จะเป็นโรงพยาบาลครอบครัวชั้นนำระดับประเทศ ในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน (โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ) โดยเน้นการรักษาแบบองค์รวมและมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติ

โรงพยาบาลนนทเวชมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ท่านผู้รับบริการเสมือนเป็นบุคคลหนึ่งในครอบครัว จะทำให้ท่านได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดด้วยความปรารถนาดี

นายแพทย์พรมพันธ์ พรมมาส
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช