บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560

     บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่1/2560 โดยมี คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการบริษัท นพ.พรมพันธ์ พรมมาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2559 ในการนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลนนทเวช 

โปรโมชั่นประจำเดือน