เลือกภาษา

Room
Superior A

  • Rate3,150
  • Service Charge500
  • Service Charge1,700
  • Meal900