ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท (Comprehensive Neurology Center) ประกอบด้วย 9 คลินิกเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้ 1. คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Clinic) 2. คลินิกโรคสมองเสื่อม (Memory Disorders Clinic) 3. คลินิกโรคปวดศีรษะ(Headache Clinic) 4. คลินิกโรคลมชัก(Epilepsy Clinic) 5. คลินิกโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและโรคพาร์กินสัน (Movement Disorder and Parkinson Clinic) • คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท(Neurosurgery Clinic) 6. คลินิกเนื้องอกสมองและไขสันหลัง 7. คลินิกบาดเจ็บสมองและไขสันหลัง 8. คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท(โรคหลอดเลือดสมอง) 9. คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทเด็ก (Child Neurology Clinic)

ทีมแพทย์

  • นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา

   American Board of Psychiatry and Neurology

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   อาการปวด, ประสาทวิทยาผู้สูงอายุ 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 1,8,15,29 เม.ย. 61
  • พญ.กัลยา ปัญจพรผล

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   - ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

   - โรคการนอนหลับ 

   - การตรวจการนอนหลับ 
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 16:00
  • พญ.จิรดา ศรีเงิน

   แผนก
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 28 ม.ค. 61
  • นพ.ชนาพัฒน์ ภัทรมัย

   แผนก
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาประสาทวิทยา  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   -ไมเกรนและปวดศรีษะชนิดอื่น ๆ

   - กล้ามเนื้ออ้อนแรง 

   -โรคหลอดเลือดสมอง 

   -โรคลมชัก

   -โรคพาร์กินสัน

   -สมองเสื่อม 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 13 ก.พ. 61
   • วันพุธ 08:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 25 ม.ค. 61
   • วันอาทิตย์ 11:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 4 ก.พ. 61
  • พญ.ชุมพิตา สุทธาภาศ

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

   ประกาศนียบัตรอนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   อาการปวดศีรษะ 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 13:00 - 20:00
   • วันอังคาร 08:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 18:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 28 ม.ค. 61
  • นพ.พลสันต์ เรืองคณะ

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
   • วันพุธ 17:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 17:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1,3,4,5 ของเดือน
  • พญ.พัชราพร วรรณกิตติ

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรต์นิยมอันดับสอง) 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 14 พ.ย. 60
   • วันพุธ 10:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 15 พ.ย. 60
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 16 พ.ย. 60
   • วันศุกร์ 09:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 17 พ.ย. 60 (เวลา 9-10 น.)
   • วันเสาร์ 08:30 - 15:30
  • นพ.เพิ่มพูน วรรณกิตติ

   แผนก
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - โรคทางระบบประสาททั่วไป

   - การตรวจแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมอง

   - การตรวจแปลผลไฟฟ้าเส้นประสาท

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 13:00 - 18:00
  • นพ.วิรุณพร พรหมพงศา

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมระบบประสาท
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา

   ประกาศนียบัตรแพทยศาสตร์ศึกษาเชิงปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 19:00
   • วันเสาร์ 13:00 - 15:00
  • พญ.สิรารัตน์ โมรรัต

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 09:00 - 14:00
   • วันศุกร์ 16:00 - 18:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00
  • นพ.สิริชัย กิตติชาญธีระ

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - ภาวะการนอนหลับ

   - โรคปวดศีรษะ

   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 20:00
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 20 ม.ค. 61
  • พญ.อภิญญา จิระรัตน์

   แผนก
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - เจาะน้ำไขสันหลัง        

   - นัดโบทูลินัม ท็อกซิน 

   - แปลผลคลื่นไฟฟ้าสมอง 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 13:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 15:00
  • นพ.อัครวุฒิ วิริยเวชกุล

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

    M.D. University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medicine Center, Phillippines

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

   Research Assistant, The Walton Centre for Neurology and Neurosurgery, UK.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ

   โรคสมองเสื่อม

   โรคปวดศีรษะ เวียนศีรษะ

   โรคหลอดเลือดสมอง

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะวันพฤหัสบดี ที่ 2,4 ของเดือน