ศูนย์สมองและระบบประสาท

ให้บริการวินิจฉัย การรักษา รวมถึงการตรวจเพื่อป้องกันโรคทางด้านสมองและระบบประสาทอย่างครบวงจรให้กับผู้ป่วย หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคทางสมองและระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ปวดจากเส้นประสาทต่างๆ การรับรู้ความรู้สึกผิดปกติ อัมพฤกษ์ อัมพาต ลมชัก เป็นลมหมดสติ ภาวะสับสน การเสียการทรงตัว  การเคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความจำเสื่อมรวมถึงการผิดปกติทางสมอง    ไขสันหลังและเส้นประสาทต่างๆ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านโรคทางสมองและระบบประสาท พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ทีมแพทย์

  • นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา

   American Board of Psychiatry and Neurology

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   อาการปวด, ประสาทวิทยาผู้สูงอายุ 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 22,29 ก.ค. 61 และ 12 ส.ค. 61 และ 2,16,30 ก.ย. 61 และ 14 ต.ค. 61
  • พญ.กัลยา ปัญจพรผล

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   - ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

   - โรคการนอนหลับ 

   - การตรวจการนอนหลับ 
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 26 ส.ค. 61
  • พญ.จิรดา ศรีเงิน

   แผนก
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ก.ค. 61 และ 19 ส.ค. 61 และ 23 ก.ย. 61 และ 7 ต.ค. 61
  • นพ.ชนาพัฒน์ ภัทรมัย

   แผนก
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาประสาทวิทยา  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   -ไมเกรนและปวดศรีษะชนิดอื่น ๆ

   - กล้ามเนื้ออ้อนแรง 

   -โรคหลอดเลือดสมอง 

   -โรคลมชัก

   -โรคพาร์กินสัน

   -สมองเสื่อม 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 22 ต.ค. 61
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 23 ต.ค. 61
   • วันพุธ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 24 ต.ค. 61
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 25 ต.ค. 61
   • วันอาทิตย์ 11:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 21 ต.ค. 61
  • พญ.ชุมพิตา สุทธาภาศ

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

   ประกาศนียบัตรอนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   อาการปวดศีรษะ 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 13:00 - 20:00
   • วันอังคาร 08:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 18:00
  • นพ.พลสันต์ เรืองคณะ

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
   • วันพุธ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 11 ก.ค. 61
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 12 ก.ค. 61
   • วันเสาร์ 09:00 - 17:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1,3,4,5 ของเดือน
  • พญ.พัชราพร วรรณกิตติ

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรต์นิยมอันดับสอง) 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00
   • วันพุธ 10:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 17:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 17:00
   • วันเสาร์ 08:30 - 15:30
  • นพ.วิรุณพร พรหมพงศา

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมระบบประสาท
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา

   ประกาศนียบัตรแพทยศาสตร์ศึกษาเชิงปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 26 ก.ค. 61 และ 2 ส.ค. 61
   • วันเสาร์ 13:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 21,28 ก.ค. 61
  • พญ.สิรารัตน์ โมรรัต

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 09:00 - 14:00
   • วันศุกร์ 16:00 - 18:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00
  • นพ.สิริชัย กิตติชาญธีระ

   แผนก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   - แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   - แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

   - แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 

   - Certificated in International Training Program In Sleep Medicine, Chulalongkorn University

   - ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - โรคผิดปกติจากการนอนหลับ

   - โรคปวดศีรษะ

   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 12:30 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 30 ก.ค. 61
   • วันพุธ 16:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 16:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,3 ของทุกเดือน
   • วันศุกร์ 09:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 27 ก.ค. 61
   • วันเสาร์ 09:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 28 ก.ค. 61
  • พญ.อภิญญา จิระรัตน์

   แผนก
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - เจาะน้ำไขสันหลัง        

   - นัดโบทูลินัม ท็อกซิน 

   - แปลผลคลื่นไฟฟ้าสมอง 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 13 ก.ค. 61
  • นพ.อัครวุฒิ วิริยเวชกุล

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

    M.D. University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medicine Center, Phillippines

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

   Research Assistant, The Walton Centre for Neurology and Neurosurgery, UK.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ

   โรคสมองเสื่อม

   โรคปวดศีรษะ เวียนศีรษะ

   โรคหลอดเลือดสมอง

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะวันพฤหัสบดี ที่ 2,4 ของเดือน