ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและตับเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางกายภาพ เช่น อาหาร อากาศ การดำเนินชีวิตและการถ่ายถอดทางพันธุกรรมที่กำลังเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น โรงพยาบาลนนทเวชจึงมุ่งมั่นให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างมีคุณภาพ โดยทีมแพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร
 

ทีมแพทย์

  • นพ.ณัฐพล ไชยนุวัติ

   แผนก
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
   การศึกษา

   - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
   - แพทย์ประจำบ้าน, สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   - แพทย์ประจำบ้าน, สาขาวิชาต่อยอดอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาล
   จุฬาลงกรณ์
    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน
   - ส่องกล้องลำใส้ใหญ่
   - ตรวจทางเดินน้ำดี (ERCP)
   - ตรวจโรคทางเดินอาหารและตับ
   - ตรวจรักษาโรคตับ, ตับอักเสบ, ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซี
   - โรคตับแข็ง
   - โรคไขมันสะสมตับ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 17 ก.ย. 61 และ 15 ต.ค. 61
   • วันอังคาร 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 11, 18 ก.ย. 61 และ 16 ต.ค. 61
   • วันพุธ 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 12 ก.ย. 61 และ 17 ต.ค. 61
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 13 ก.ย. 61 และ 11, 18 ต.ค. 61
   • วันศุกร์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 14 ก.ย. 61 และ 12 ต.ค. 61
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 16 ก.ย. 61 และ 14 ต.ค. 61
  • พญ.นวลทิพย์ วิจิตรจรรยากุล

   แผนก
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 30 ก.ค. 61
   • วันอังคาร 09:00 - 16:00
   • วันพุธ 08:00 - 15:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 27 ก.ค. 61
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00
  • นพ.ประภัสสร์ สมิติษเฐียร

   แผนก
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 16 ต.ค. 61
   • วันพุธ 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 17,31 ต.ค. 61
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 18 ต.ค. 61 และ 1 พ.ย. 61
   • วันศุกร์ 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 19 ต.ค. 61 และ 2 พ.ย. 61
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 20 ต.ค. 61 และ 3 พ.ย. 61
   • วันอาทิตย์ 10:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 21 ต.ค. 61 และ 4 พ.ย. 61
  • นพ.ภัทรกิติ์ กิจจาธิป

   แผนก
   - ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์

   อนุสาขาผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 13:00 - 17:00
  • นพ.วิจักษณ์ กาญจนอุทัย

   แผนก
   - ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   อายุรศาสตร์ทั่วไป

   อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ 

   การส่องกล้องกระเพาะอาหาร 

   การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ 

   การห้ามเลือดในทางเดินอาหาร 
    
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 16:00
  • พญ.วิรัญญา รื่นรมย์

   แผนก
   - ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์

   - อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น

   - การตรวจภาวะไขมันสะสมในตับ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 17:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
  • พญ.ศุภรัตน์ เข็มนาค

   แผนก
   - ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 23 ก.ค. 61
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 24 ก.ค. 61
   • วันศุกร์ 17:00 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 13,27 ก.ค. 61
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ก.ค. 61 และ 19 ส.ค. 61 และ 9,16 ก.ย. 61

โปรโมชั่นประจำเดือน