ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย

ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูงในการตรวจ และวินิจฉัยแต่ละระบบ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการใช้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่นำไปสู่การค้นหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เพื่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที สามารถตรวจความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้หลายส่วน เช่น กระดูกสันหลัง อวัยวะในช่องท้อง ข้อกระดูกต่างๆ

ทีมแพทย์

  • พญ.กุลนุช ชาญชัยรุจิรา

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรรังสีวิทยาทั่วไป ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรสาขารังสีด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันเสาร์ที่ 2, 3 ของเดือน
   • วันอาทิตย์ 07:30 - 12:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันอาทิตย์ ที่ 2 , 4, 5 ของเดือน
  • พญ.เขมา จีระแพทย์

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขารังสีวิทยาทั่วไป  โรงพยาบาลรามาธิบดี

   - วุฒิบัติผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง โรงพยาบาลรามาธิบดี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00
   • วันพุธ 08:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 17:00
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 5 ของเดือน 08:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน
  • พญ.ชนิกานต์ แก้วปลั่ง

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน
  • ศ.นพ.ชรินทร์ เอื้อวิไลจิตต์

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   รังสีวิทยาวินิจฉัย 

   อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00
  • พญ.นิลวรรณ วรวินิต

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวิทยาทั่วไป ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 08:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันเสาร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 08:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
  • พญ.ประพาฬรัตน์ วีรพันธุ์

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   รังสีวิทยาวินิจฉัย

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 08:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 3 และ 5
  • พญ.ปรียาชาต์ ปาจารย์

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา
   -
   วุฒิบัตร
   -
   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 13:00 - 17:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
  • พญ.พรพิงค์ สร้อยทอง

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านรังษีวินิจฉัย 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 08:00 - 13:00
   • วันศุกร์ 07:30 - 17:00
  • พญ.พูลพิศ ธงไชย

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวินิจฉัย
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   วุฒิบัตร

   ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวินิจฉัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
  • พญ.รัชนก โชติมานวิจิต

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขารังษีวิทยาทั่วไป

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:30 - 16:00
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00
   • วันพุธ 07:30 - 12:00
   • วันพฤหัสบดี 07:30 - 16:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 16:00
   • วันเสาร์ 07:30 - 16:00 หมายเหตุ : อออกตรวจว้ันเสาร์ สัปดาห์ที่ 3, 4 ของเดือน
  • พญ.ลินดา จันทร์จำนง

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขารังษีวิทยาทั่วไป 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 07:30 - 12:00
   • วันพุธ 08:00 - 13:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 13:00
  • พญ.วรรณวราง สุทธิคีรี

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

   อนุสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
  • พญ.วรรณี อนันตรศิริชัย

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

   Certificate in Postgraduate training of Ultrasound, CT and Interventional Radiology, Royal Melboure Hospital, Melbourne Australia

   Certificate in training Early gastric cancer Detection & Related digestive tumar II, Tokyo, Japan

   Postgraduate training in Mammography-Breast Imaging Center, Washington University, USA.

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   Hepatobiliary 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 08:00 - 12:30 หมายเหตุ : ออกตรวจทุกวันอังคารที่ 2, 4 ของเดือน
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 12:30 หมายเหตุ : ออกตรวจวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน
  • นพ.วรวุฒิ โตวรรณสูตร

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 08:00 - 12:30 หมายเหตุ : ออกตรวจวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน
  • พญ.สายใจ เลิศโรจน์ปัญญา

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   ป.โท คณะแพทยศาสตร์บัณฑิตโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (รังสีวินิจฉัย)

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
   • วันพุธ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันพุธ สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน
   • วันเสาร์ 13:30 - 17:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
  • นพ.สิทธิโชค ฟังมงคล

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวินิจฉัย
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00
  • พญ.สุธาสินี เชาว์โพธิ์ทอง

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   วุฒิบัตร

   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยาทั่วไป 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจทุวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน
   • วันเสาร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน
  • พญ.สุรีย์พร โรจนพิทยากร

   แผนก
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวินิจฉัย
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   -  วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย   ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - Breast Imaging 

   - Breast Intervention

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
  • พญ.อรศิริ อมรวิทยาชาญ

   แผนก
   - ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - รังสีวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวินิจฉัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 12:30 หมายเหตุ : ออกตรวจวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน
   • วันเสาร์ 07:30 - 16:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1, 5 ของเดือน 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน
   • วันอาทิตย์ 07:30 - 12:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 08:00 - 12:30 หมายเหตุ : ออกตรวจวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน 08:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันอาทิตย์ สัปดาห์ 3 ของเดือน

โปรโมชั่นประจำเดือน