ศูนย์เบาหวาน

ศูนย์เบาหวานโรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจร ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติได้รับคำแนะนำที่ถูกวิธี ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และการรับประทานอาหารที่เหมาะสมโดยนักกำหนดอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ทีมแพทย์

  • นพ.จิระพงค์ อุกะโชค

   แผนก
   - ศูนย์เบาหวาน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน-ธัยรอยด์)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   โรคเบาหวาน
   โรคต่อมไทรอยด์
   โรคต่อมหมวกไต
   โรคต่อมใต้สมอง
   โรคอายุรกรรมทั่วไป

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 19:00
   • วันอังคาร 08:00 - 16:00
   • วันพุธ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ออกตรวจ OPD(MS3) 19:00 - 20:45 หมายเหตุ : ออกตรวจ OPD(MS1)
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 16:00
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 14:00
  • นพ.ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย

   แผนก
   - ศูนย์เบาหวาน
   - ศูนย์มะเร็ง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - โภชนบำบัด
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน-ธัยรอยด์)
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลรามาธิบดี                              

   - ประกาศนียบัตร สาขาโภชนบำบัด Northwestern University

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - การป้องกันและรักษาโรคอ้วน 

   - การประเมินและการแก้ไขปัญหาทางโภชนาการ

   - โรคเบาหวาน , โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง

   - โรคไทรอยด์

   - โรคระบบต่อมไร้ท่อ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 12:00
  • นพ.เพชร รอดอารีย์

   แผนก
   - ศูนย์เบาหวาน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน-ธัยรอยด์)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

   Diploma London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK.

   Master of Science in Epidemiology, London, UK.

   Fellowship in Health Professional Education, USA.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 18 ส.ค. 61 และ 1 ก.ย. 61 และ 6 ต.ค. 61
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 19 ส.ค. 61 และ 2,30 ก.ย. 61
  • พญ.มนัสวินี ชูเสน

   แผนก
   - ศูนย์เบาหวาน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน-ธัยรอยด์)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   อายุรศาสตร์ทั่วไป

   โรคเบาหวาน

   ไทรอยด์เป็นพิษ / ขาดฮอร์โมนไทรอยด์

   ก้อนที่ต่อมไทรอยด์หรือสงสัยมะเร็งไทรอยด์

   ความผิดปกติของต่อมหมวกไต

   ความผิดปกติของต่อมใต้สมอง

   ความดันโลหิตสูงที่เกิดจากความผิกปกติของฮอร์โมน

   โรคอ้วน

   โรคกระดูกพรุน

   การเจาะก้อนเนื้อที่ต่อมไทรอยด์

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00
   • วันอังคาร 08:00 - 20:00
   • วันพุธ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 18 ก.ค. 61
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 19 ก.ค. 61
   • วันศุกร์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 20 ก.ค. 61
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 12:00
  • พญ.อรวรรณ เธียรไฝ่ดี

   แผนก
   - ศูนย์เบาหวาน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน-ธัยรอยด์)
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   อายุรศาสตร์ทั่วไป

   อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม  

   - เบาหวาน

   - โรคไทรอยด์

   - โรคความดันโลหิตสูงจากภาวะทางต่อมไร้ท่อ

   - โรคความผิดปกติทางต่อมใต้สมองที่มีผลต่อฮอร์โมน

   - โรคความผิดปกติทางต่อมหมวกไตที่มีผลต่อฮอร์โมน

    

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 21 ก.ค. 61