ศูนย์เบาหวาน

ให้บริการประเมินความเสี่ยง วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวานอย่างครบวงจร ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน  พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ นักกำหนดอาหาร และเภสัชกร  พร้อมให้บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน  เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ  แนวทางการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม  เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว

ทีมแพทย์

โปรโมชั่นประจำเดือน