แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ให้บริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครอบคลุม การวิเคราะห์หาความเสี่ยง/แนวโน้ม, การตรวจเบื้องต้น/ตรวจคัดกรอง, การตรวจวินิจฉัย, การตรวจสนับสนุนการรักษา และการตรวจติดตามผลการรักษา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรที่มีประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ บริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความต้องการของผู้รับบริการ ได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ISO 15189 : 2012 และมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ทีมแพทย์

โปรโมชั่นประจำเดือน