ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง

ผ่าตัด.. เรื่องใหญ่ที่กลายเป็นเรื่องเล็ก ประสบการณ์ของทีมแพทย์ผ่าตัดแผลเล็ก รวมกันกว่า 100 ปี ครอบคลุมการผ่าตัดทรวงอกและช่องท้อง

ทีมแพทย์

  • นพ.กรัสบูรณ์ อลงกรณ์รัศมี

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   - ศัลยศาสตร์ส่องกล้อง
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์ส่องกล้อง

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   การผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง

   การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านกล้อง

   การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 24 ธ.ค. 61
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 25 ธ.ค. 61
   • วันพุธ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 26 ธ.ค. 61
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 27 ธ.ค. 61
   • วันศุกร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 28 ธ.ค. 61
   • วันเสาร์ 08:00 - 11:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเสาร์สัปดาห์ที่ 2,4(งดออกตรวจ 22 ธ.ค. 61)
  • นพ.กษิดิน วิทูภิญโญภาพ

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

    

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   Minimally Invasive Colorectal Surgery Course, Kyungpook  National  University Medical Center, Daegu, South Korea

   Fellowship  program in the Department of surgery (Minimal Accessand Robotic Surgery Center), Seoul St.Mary’s Hospital, The Catholic University of Korea, Seoul Korea

   Fellowship  in  Colorectal  sorgery, Fortis  surgical hospital, Singapore

   Anorectal Ultrasound Workshop, ECTA 2013 3rd Biennial Meeting,Singapore 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   การขับถ่ายผิดปกติ ถ่ายลำบาก ท้องผูก ถ่ายปนเลือด ถ่ายมูกเลือด

   ปวดทวาร, ก้อนที่ทวาร, ฝีหนองที่ทวาร 

   การผ่าตัดของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

   การผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านการส่องกล้อง 

   การส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนัก  

   การรักษาริดสีดวงทวาร โดยการรัดยาง, ฉีดยาและการผ่าตัดต่างๆ เช่น การตัดริดสีดวง, ตัดด้วยเครื่องมือ 

   การรักษาฝีคัณฑสูตร 

   การรักษาแผลปริทวาร

   การรักษาภาวะไส้ตรงปลิ้น 

     

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00
  • นพ.ชาญปรีชา จันทรจำนง

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
   การศึกษา

   วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์

   อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

   Certificate of General Surgery, Singapore

   Certificate of Colorectal Surgery from St. Mark Hospital, London

   Certificate of American Association for Cancer Research

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 16:30 - 18:00
   • วันพฤหัสบดี 16:30 - 18:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 15:30
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 11:30
  • นพ.ชายรัตน์ เจรจาปรีดี

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

   อนุสาขาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ศัลยศาสตร์ทั่วไป

   ผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 31 ธ.ค. 61
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 1 ม.ค. 62
   • วันพุธ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 2 ม.ค. 62
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 28 ธ.ค. 61
  • นพ.โชติธัช สัตยกิจขจร

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยสาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ศัลยกรรมทั่วไป

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5
  • นพ.ต้น คงเป็นสุข

   แผนก
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00
   • วันพุธ 17:00 - 20:00
  • นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 18:00 - 21:00
   • วันศุกร์ 18:00 - 21:00
  • นพ.ปพจน์ จารุตระกูลชัย

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ศัลยศาสตร์ทั่วไป

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 17:00 - 20:00
  • นพ.ปิยะ เตียวประเสริฐ

   แผนก
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมมะเร็งวิทยา
   การศึกษา

   • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   • Advanced Laparoscopic Surgery : Kyushu University Japan

   วุฒิบัตร

   • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ (Laparoscopic Colectomy)

   • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก (Laparoscopic Gastrectomy and resection of small bowel)

   • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษากระเพาะอาหารอุดตันหรือรั่ว (Laparoscopic closure of peptic perforation / gastrojejunostomy)

   • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาลำไส้เล็กอุดตันจากพังผืดรัด (Laparoscopic lysis of adhesion band small bowel obstruction)

   • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาไส้ติ่งอักเสบ (Laparoscopic Appendectomy)

   • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาไส้เลื่อน (Laparoscopic Hernioplasty)

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 09:00 - 17:00
  • นพ.ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์

   ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
   ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   ริดสีดวงทวาร
   โรคฝีคัณฑสูตร

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00
   • วันพุธ 08:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 17:00
  • นพ.พงศกร สุขเกษม

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00
  • นพ.ภากร บุญสกุลโสภิต

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4
  • พญ.รังสิมา เที่ยงเธียรธรรม

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 16,30 ธ.ค. 61
  • นพ.วศิน โชติวานิช

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน (งดออกตรวจ 31 ธ.ค. 61)
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00
  • นพ.วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมมะเร็งวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - โรคทางศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร , ตับ , ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน

   - โรคทางศัลยศาสตร์เต้านม

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
  • นพ.วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ

   แผนก
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป วชิรพยาบาล

   การผ่าตัดส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - นิ่วถุงน้ำดี, นิ่วท่อน้ำดี

   - มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งลำไส้

   - ไส้เลื่อน

   - ผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery)

   - การส่องกล้องทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี (Gastroscopy , Colonoscopy, ERCP)

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00
  • นพ.สมคิด มิ่งพฤฒิ

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ธ.ค. 61 และ 19 ม.ค. 62 และ 2,16 ก.พ. 62 และ 9 มี.ค. 62
  • นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กรมการแพทย์

   ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะตับ Austin Hospital

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   การผ่าตัดเส้นเลือดขอดด้วยคลื่นวิทยุ

   การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะตับ

   การตัดตับ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 10:00 - 12:00
  • นพ.เสรี หงษ์หยก

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์

   อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 11:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 1 ธ.ค. 61
  • นพ.อุทัย สุภาพ

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00
  • นพ.ฮาปรีต ซิงห์ โกเวล

   แผนก
   - ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
   - ศัลยศาสตร์ส่องกล้อง
   การศึกษา

   Bachelor of Science, Centro Escolar University, Philippines (Honors)

   Medical School : University of the East Philippines

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   Endoscopy & Laparoscopy

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 21:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 19 พ.ย. 61
   • วันพุธ 17:00 - 21:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 21 พ.ย. 61 และ 5 ธ.ค. 61
   • วันเสาร์ 08:00 - 11:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเสาร์สัปดาห์ที่ 1,3,5 11:00 - 17:00
   • วันอาทิตย์ 11:00 - 17:00

โปรโมชั่นประจำเดือน