ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Center) โรงพยาบาลนนทเวช ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง

 

ทีมแพทย์

  • พญ.ธัญนันท์ โกเวล

   แผนก
   - ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ Lyceum-Northwestern University,Dagupan City,Philippines

   วุฒิบัตร
   -
   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - ตรวจสุขภาพทั่วไป

   - ให้ความรู้และบริการทางสุขภาพทั่วไป

   - ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะด้านสุขภาพ

   - การป้องกันโรค

   - การส่งเสริมสุขภาพ

   - ตรวจลูกค้าสิทธิประกัน

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 23 ก.ค. 61
   • วันอังคาร 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 24 ก.ค. 61
   • วันพุธ 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 25 ก.ค. 61
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:00
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 22 ก.ค. 61
  • ทพญ.นิภาพร มณีศิลาสันต์

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   - ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมทั่วไป
   - ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก
   การศึกษา

   - ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   - ประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8  สถาบันพระปกเกล้า

   - ประกาศนียบัตร การบริหารงานโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

    

    

   วุฒิบัตร

   - ประกาศนียบัตรสาขาโรคปริทันต์ , Baylor College of dentistry, United States

   ประกาศนียบัตรสาขาโรคปริทันต์ , Northwestern university dental school , United States

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - ทันตกรรมทั่วไป

   - รักษาโรคปริทันต์ (โรคเหงือก)

   - รักษารากฟัน

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
   • วันพุธ 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 13:00 - 16:00 หมายเหตุ : ออกตรวจที่ศูนย์ทันตกรรม
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
   • วันศุกร์ 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
   • วันเสาร์ 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
  • พญ.บุษยมาส บุศยารัศมี

   แผนก
   - ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ครอบครัว
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 07:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
  • พญ.รุจาดา สารจิตต์

   แผนก
   - ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

    
   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

    
   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ตรวจสุขภาพทั่วไป 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 08:00 - 16:00
   • วันพุธ 08:00 - 16:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 16:00
   • วันเสาร์ 08:00 - 16:00
  • นพ.ศวัสพล คูณชัยพานิชย์

   แผนก
   - ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 2)

   วุฒิบัตร

   - การอบรมฟื้นฟูวิชาการ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 

   - ประกาศนียบัตรแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 16:00
   • วันอังคาร 08:00 - 16:00
   • วันพุธ 08:00 - 16:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 16:00
  • พญ.ศิวนันท์ พุทธไชยทัศน์

   แผนก
   - ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   การศึกษา

   - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู

   - เวชศาสตร์ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 30 ก.ค. 61
   • วันอังคาร 08:00 - 16:00
   • วันพุธ 08:00 - 11:30
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 13:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 27 ก.ค. 61
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ก.ค. 61

โปรโมชั่นประจำเดือน