แบบประเมินความเสี่ยง

แบบประเมินความเสี่ยง

  • แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

    โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย รองจากโรคมะเร็ง สถิติจากกระทรวงสาธารณสุข ยังบ่งชี้ด้วยว่า ในช่วงระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดกว่า 3 หมื่นคน คิดเป็นเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 4 คน และมีแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ