โรงพยาบาลนนทเวช อบรมหลักสูตร Healthcare Management 7P Marketing Mix & BMC

โรงพยาบาลนนทเวช อบรมหลักสูตร Healthcare Management 7P Marketing Mix & BMC

     โรงพยาบาลนนทเวชนำทีมโดย คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาล นนทเวช จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมหลักสูตร Healthcare Management 7P Marketing Mix & BMC โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ ดร.อิทธิกร ขำเดช ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้ความรู้ในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรควบคู่ไปกับทิศทางการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสูงสุด ณ โรงพยาบาลนนทเวช