ประกาศทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2563

ประกาศทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2563