โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ด้วยเครื่อง OCT+CTVF

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ด้วยเครื่อง OCT+CTVF

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2566
@nonthavej.hospital