โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ให้คนไทยก้าวทันโรคเบาหวาน เนื่องใน “วันเบาหวานโลก”

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ให้คนไทยก้าวทันโรคเบาหวาน เนื่องใน “วันเบาหวานโลก”

     วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น “วันเบาหวานโลก” และในปีนี้โรงพยาบาล นนทเวช ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์ในหัวข้อ “สุขภาพดี ก้าวทันโรคเบาหวาน” โดยได้รับเกียรติจาก   นพ.จิระพงค์ อุกะโชค แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อ บรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการดูแลตัวเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นพ.ชนาพัฒน์ ภัทรมัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Memory Lost ภาวะหลงลืมในผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน” และนพ.ศศิพล ผดุงชีวิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน” นอกจากนั้นยังมีนักกำหนดอาหารมาให้ความรู้เรื่อง “NCDs กินดีมีสุข” รวมถึงมีบูธให้บริการต่างๆ อีกมากมาย อาทิ บริการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจเช็คความหนาแน่นของกระดูก ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น โรงพยาบาลนนทเวช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560