โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้รับบริการ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย/ญาติ แพทย์ บุคลากรของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ว่า “อย่าปลอดให้บุหรี่เผาปอด”

โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมส่งมอบสุขภาพที่ดีตลอดทั้งปี เพราะเรามีความ ใส่ใจสุขภาพ และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง