แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

 • แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2565
   
 • แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2564
   
 • แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2563  และแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
   
 • แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2562
   
 • แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2561
   
 • แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2560
   
 • แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559
   
 • แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2558
   
 
 • แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2557