โรงพยาบาลนนทเวช สร้างบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยใจศรัทธา ยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส

โรงพยาบาลนนทเวช สร้างบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยใจศรัทธา ยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร ประธานฝ่ายสงฆ์ คุณลพชัย แก่นรัตนะ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล นนทเวช คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส วัดอารามหลวงเพียงวัดเดียวบนเกาะเกร็ด ซึ่งหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จจะใช้สำหรับเป็นสถานที่ประกอบกิจทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สามารถจรรโลงอยู่ได้สืบไป