คลินิกระงับปวด

ให้บริการการดูแลรักษาเพื่อบรรเทาความปวดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดแบบเฉียบพลัน อาการปวดแบบเรื้อรัง อาการปวดจากเส้นประสาท หรืออาการปวดจากมะเร็ง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวดซึ่งจะเลือกให้เหมาะกับลักษณะตัวโรค รวมถึงลักษณะผู้ป่วยในแต่ละราย โดยการใช้ยาและการทำหัตถการในการระงับปวด

ขอบเขตและการให้บริการเฉพาะทาง คลินิกระงับปวด

การให้บริการบรรเทาความปวดแบบเฉียบพลัน (น้อยกว่า 3 เดือน)
 •  อาการปวดหลังผ่าตัดที่มีความซับซ้อน เช่น อาการปวดภายหลังจากการผ่าตัดรยางค์ อาการปวดภายหลังหลังผ่าตัดใหญ่
 •  อาการปวดเฉียบพลันทั่วไป เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อตามร่างกาย
การให้บริการบรรเทาความปวดแบบเรื้อรัง (มากกว่า 3 เดือน)
 •  อาการปวดจากเส้นประสาท เช่น อาการปวดจากการติดเชื้องูสวัด อาการปวดจากโรคเบาหวาน
 •  อาการปวดจากโรคมะเร็ง
   อาการปวดคอเรื้อรัง
   อาการปวดหลังเรื้อรัง
   อาการปวดไหล่เรื้อรัง
   อาการปวดเข่าเรื้องรัง
   ภาวะปวดเรื้อรังจากสาเหตุอื่นๆ
หัตการบำบัดความปวด
 •  Trigger point injection เป็นการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหดเกร็งตัวจากภาวะ myofascial pain syndrome ด้วยเข็มและยา
 •  Epidural steroid injection เป็นการบรรเทาอาการปวดคอหรือหลังที่มีอาการร้าวไปแขนหรือขาตามแนวของเส้นประสาทด้วยการใช้ฉีดยาเข้าที่ช่องเหนือไขสันหลัง
   Facet joint injection / Medial branch block เป็นการบรรเทาอาการปวดจากข้อต่อ facet ที่คอหรือหลังซึ่งเป็นอาการปวดที่ไม่ร้าวไปแขนหรือขาตามแนวของเส้นประสาทด้วยการฉีดยาที่ข้อต่อ facet หรือเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงข้อต่อ facet 
   Peripheral nerve block เป็นการบรรเทาอาการปวดจากเส้นประสาทโดยการฉีดยาที่ยังบริเวณเส้นประสาทส่วนปลาย
   Radiofrequency ablation (RFA) เป็นการบรรเทาอาการปวดโดยใช้คลื่นวิทยุผ่านทางเข็มเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนไปยังเส้นประสาทต่างๆ เพื่อบรรเทาอาการปวดเรื้อรังได้นานขึ้น เช่น อาการปวดหลังในกรณีที่ฉีดยาเข้าที่ medial branch block แล้วสามารถลดอาการปวดจากข้อต่อ facet ได้ดี และต้องการยืดเวลาบรรเทาปวดออกไปเป็น 3 – 12 เดือน
   Sympathetic block เป็นการบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติ sympathetic โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะอาการปวดเฉพาะที่อย่างซับซ้อน (complex regional pain syndrome) ที่มีอาการปวดแขนหรือเรื้อรังที่อาจเกิดภายหลังจากการได้รับการบาดเจ็บ ด้วยการฉีดยาไปยังระบบประสาทอัตโนมัติ sympathetic ที่ให้แขนงมาเลี้ยงบริเวณที่ปวด
   Celiac plexus neurolysis เป็นการบรรเทาอาการปวดรุนแรงจากมะเร็งช่องท้องส่วนบน เช่น มะเร็งตับอ่อน โดยการฉีดยาไปยังกลุ่มเส้นประสาทบริเวณ celiac plexus 
   Intrathecal drug delivery device implantation เป็นการบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยที่ใช้ยาแก้ปวด opioids ปริมาณมากจนเกิดผลข้างเคียง โดยการใช้เทคนิคให้ยาผ่านทางช่องน้ำไขสันหลัง ทำให้สามารถลดปริมาณยา opioids ที่ใช้ลงและสามารถลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้
   Spinal cord stimulation เป็นการบรรเทาอาการปวดเรื้อรังที่รักษาได้ยาก เช่น อาการปวดแขนหรือขาจากการขาดเลือด อาการปวดจากเส้นประสาทที่ดื้อต่อการรักษา กลุ่มอาการปวดเฉพาะที่แบบซับซ้อน ด้วยการใส่เครื่องกระตุ้นไขสันหลัง โดยฝังอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าอ่อนผ่านมายังสายนำไฟฟ้าที่ฝังในชั้นเหนือเยื่อหุ้มไขสันหลัง