แผนกโรคไต

โรงพยาบาลนนทเวช ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาวอย่างครบครันด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย โดยมีทีมบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต ทำงานร่วมกันกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบไปด้วยนักกำหนดอาหาร เภสัชกร และพยาบาลผู้ประสานงานประจำคลินิกในการประเมินการทำงานของไต และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยชะลอการเสื่อมของไตและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนกโรคไต

 

การบริการและการรักษา
 •  ความผิดปกติเกี่ยวกับสมดุลของกรด-ด่าง และเกลือแร่ในร่างกาย
 •  ไตวายเฉียบพลัน
 •  โรคไตเรื้อรัง โรคไตที่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำที่ไต กลุ่มอาการอัลปอร์ต ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ฯลฯ
 •  การชะลอการเสื่อมของไต ด้วยการควบคุมสาเหตุของโรคไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต โรคนิ่วที่ไต การสูบบุหรี่ และการควบคุมระดับโปรตีนที่รั่วออกมากับปัสสาวะ
 •  การรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะเลือดจาง ระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ
 •  การบำบัดทดแทนไต
 •  บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยวิกฤติ
 •  บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง (Plasmapheresis)
 •  บริการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่มีสารพิษคั่งในกระแสเลือด
 •  บริการผ่าตัดเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 •  บริการแก้ไขปัญหาของเส้นเลือดพิเศษสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 •  บริการข้อมูลในการดูแลตนเองในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
 •  บริการข้อมูลในด้านการปฏิบัติตัวทางด้านอาหารและยาในผู้ป่วยโรคไต
 •  บริการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของไต
 •  บริการปรึกษาและรักษาภาวะไตวายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคไต
 •  การผ่าตัดปลูกถ่ายไต
การวินิจฉัย
 •  การตรวจทางรังสีวิทยา : การอัลตราซาวนด์ไต (Renal Ultrasound) การตรวจไตโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Kidney Dopplers) การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Angiography) การตรวจทางนิวเคลียร์ (Renal scan)
  •  เพื่อตรวจสอบการอุดตันในทางเดินปัสสาวะ (เช่น นิ่วในไต)
  •  เพื่อประเมินขนาดของไต
  •  เพื่อตรวจสอบโรคถุงน้ำในไต
  •  เพื่อตรวจหาอาการอื่นๆ อาทิ อาการหลอดเลือดแดงที่ไตตีบตัน
บริการด้านยา
 •  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวยาที่ใช้ในผู้ป่วยโรคไต เช่น วิธีการรับประทาน ฤทธิ์ของยาที่มีต่อร่างกาย ผลข้างเคียงของยา รวมถึงวิธีการบรรเทาอาการข้างเคียงนั้นๆ
 •  เน้นย้ำให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างถูกต้อง
การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการโดยนักกำหนดอาหาร
 • เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่อาจจำเป็นต้องจำกัดปริมาณโปรตีน เกลือ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อน