โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล

โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล

การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
ระดับสากล JCI
JCI Accredited since JUNE 2011

โรงพยาบาลนนทเวช ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International (JCI) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับ JCAHO ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลปีละกว่า 18,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา ล่าสุดโรงพยาบาลนนทเวช ผ่านการรับรอง JCI Reaccreditation ครั้งที่ 4 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566


การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
HA&HPH
Hospital Accredited since January 2007

โรงพยาบาลนนทเวช ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน  HA&HPH (Hospital Accredition )จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลนนทเวชมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อ เนื่อง และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้กรอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี


การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ISO 15189 : 2012
โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตั้งแต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบัน จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารมาตรฐานระดับสากล GMP/HACCP
แผนกโภชนาการ (Nutrition Department) โรงพยาบาลนนทเวช ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE) HACCP (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT) จากบริษัท URS (United Registrar of systems (Thailand) Limited) ซึ่งเป็นระบบคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารมาตรฐานสากล เพื่อแสดงว่าแผนกโภชนาการ (Nutrition Department) มีระบบการจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยอย่างสุงสุด


การรับรองคุณภาพบริการทางการแพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
Good Practice of Endometriosis Accredited since January 2010

โรงพยาบาลนนทเวชได้รับ “การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ Endometriosis (Good Practice of Endometriosis Accreditation)” จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ภายใต้โครงการ “บริการทางการแพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practice)” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นมา เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลมีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ  มีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการดูแลโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)


รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลคุณภาพระดับสูงสุด Platinum Award
Platinum Award Hospital Quality 2009, 2011, 2014

เป็นรางวัลที่บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแอสชัวร์รัน จำกัด (AIA) ได้พิจารณาคัดเลือกมอบให้กับโรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลด้านบริการทางการแพทย์และระบบการบริการยอดเยี่ยม ในปี 2009 2001 และปี 2014


รางวัลชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม
Best Customer Service Award 2008-2009

เป็นรางวัลที่บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี จำกัด มอบให้กับโรงพยาบาลนนทเวชที่มุ่งมั่นและพัฒนาเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี เมื่อใช้บริการ ณ โรงพยาบาล ทั้งในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก โดยตัดสินจากคะแนนความพึงพอใจของลูกค้ากว่าหมื่นคน


รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลดีเยี่ยมด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการ
BUPA GOOD PROVIDER AWARD 2005-2007

โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศชนะเลิศติดต่อกัน 3 ปีซ้อน คือปี 2005 2006 และ 2007 จากบริษัท บูพา ประกันสุขภาพ จำกัด ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกมอบให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาเครือข่ายรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลการรักษาพยาบาลและระบบการบริการดีเยี่ยม


รางวัลรองชนะเลิศโรงพยาบาลที่ใช้ระบบ Electronic Data Interchange (EDI) ยอดเยี่ยม
Best EDI- Customer AWARD 2014

เป็นรางวัลที่บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ได้พิจารณาคัดเลือกให้กับโรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยีการซื้อสินค้าผ่านระบบ Electronic Data Interchange (EDI) ซึ่งเป็นการสั่งซื้อสินค้าเข้าระบบ SAP โดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้าจากคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ


รางวัลยอดเยี่ยมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงพยาบาลนนทเวช มีความยอดเยี่ยมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015” ฐานะที่โรงพยาบาลนนทเวช ให้ความสำคัญในความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด