โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล

โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล

การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
ระดับสากล JCI
JCI Accredited since JUNE 2011

โรงพยาบาลนนทเวช ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International (JCI) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับ JCAHO ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลปีละกว่า 18,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา ล่าสุดโรงพยาบาลนนทเวช ผ่านการรับรอง JCI Reaccreditation ครั้งที่ 4 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566


การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
HA&HPH
Hospital Accredited since January 2007

โรงพยาบาลนนทเวช ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน  HA&HPH (Hospital Accredition )จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลนนทเวชมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อ เนื่อง และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้กรอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี


การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ISO 15189 : 2012
โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตั้งแต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบัน จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารมาตรฐานระดับสากล GHPs/HACCP
แผนกโภชนาการ (Nutrition Department) โรงพยาบาลนนทเวช ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ GHPs (GOOD HYGIENE PRACTICES) HACCP (THE HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT) จากบริษัท URS (United Registrar of systems (Thailand) Limited) ซึ่งเป็นระบบคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารมาตรฐานสากล เพื่อแสดงว่าแผนกโภชนาการ (Nutrition Department) มีระบบการจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยอย่างสุงสุด


การรับรองคุณภาพบริการทางการแพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
Good Practice of Endometriosis Accredited since January 2010

โรงพยาบาลนนทเวชได้รับ “การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ Endometriosis (Good Practice of Endometriosis Accreditation)” จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ภายใต้โครงการ “บริการทางการแพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practice)” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นมา เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลมีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ  มีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการดูแลโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)


รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลคุณภาพระดับสูงสุด Platinum Award
Platinum Award Hospital Quality 2009, 2011, 2014

เป็นรางวัลที่บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแอสชัวร์รัน จำกัด (AIA) ได้พิจารณาคัดเลือกมอบให้กับโรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลด้านบริการทางการแพทย์และระบบการบริการยอดเยี่ยม ในปี 2009 2001 และปี 2014


รางวัลชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม
Best Customer Service Award 2008-2009

เป็นรางวัลที่บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี จำกัด มอบให้กับโรงพยาบาลนนทเวชที่มุ่งมั่นและพัฒนาเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี เมื่อใช้บริการ ณ โรงพยาบาล ทั้งในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก โดยตัดสินจากคะแนนความพึงพอใจของลูกค้ากว่าหมื่นคน


รางวัลชนะเลิศโรงพยาบาลดีเยี่ยมด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการ
BUPA GOOD PROVIDER AWARD 2005-2007

โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศชนะเลิศติดต่อกัน 3 ปีซ้อน คือปี 2005 2006 และ 2007 จากบริษัท บูพา ประกันสุขภาพ จำกัด ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกมอบให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาเครือข่ายรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลการรักษาพยาบาลและระบบการบริการดีเยี่ยม


รางวัลรองชนะเลิศโรงพยาบาลที่ใช้ระบบ Electronic Data Interchange (EDI) ยอดเยี่ยม
Best EDI- Customer AWARD 2014

เป็นรางวัลที่บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ได้พิจารณาคัดเลือกให้กับโรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยีการซื้อสินค้าผ่านระบบ Electronic Data Interchange (EDI) ซึ่งเป็นการสั่งซื้อสินค้าเข้าระบบ SAP โดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้าจากคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ


รางวัลยอดเยี่ยมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงพยาบาลนนทเวช มีความยอดเยี่ยมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015” ฐานะที่โรงพยาบาลนนทเวช ให้ความสำคัญในความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด