แผนกฉุกเฉิน

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะวิกฤติฉุกเฉินในผู้ใหญ่ เด็ก สูตินรีเวช กระดูก ทุกกลุ่มโรค เช่น โรคหัวใจขาดเลือด  เส้นเลือดหัวใจตีบตัน  โรคทางระบบประสาทและสมอง  โรคทางระบบศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ทางเดินอาหาร สูติ-นรีเวช และกุมารเวช  รวมทั้งอุบัติเหตุระยะเฉียบพลัน (Acute Trauma) มีทีมแพทย์ประจำให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชม.ให้บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งจากที่บ้าน บริษัทห้างร้านต่างๆ และจากโรงพยาบาลอื่น ด้วยทีมแพทย์ พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การช่วยชีวิตด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉิน และพยาบาลวิชาชีพ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์ฉุกเฉิน

การบริการ
  •  ทีมแพทย์ฉุกเฉินและทีมศัลยแพทย์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  •  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด, ทีมแพทย์ทางอายุรกรรมและการทำศัลยกรรมอุบัติเหตุ, ทีมแพทย์สูติ – นรีเวช, ทีมแพทย์กุมารเวช, ทีมแพทย์กระดูกและข้อ ฯ
  •  พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
  •  ห้องฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  •  ห้อง CCU (Coronary Care Unit, Cardiac Care Unit หรือ Critical Care Unit) เป็นห้องที่ใช้เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ เนื่องจากระบบหัวใจและหลอดเลือดถือเป็นระบบที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดในร่างกายจำเป็นจะต้องเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดมากที่สุด
  •  ศูนย์อุบัติเหตุ
  •  ห้องตรวจพิเศษรวมทั้งการตรวจทางสูติ - นรีเวช
  •  รถพยาบาลและการขนย้ายผู้ป่วยหนัก