ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

บริษัท   โรงพยาบาลนนทเวช   จำกัด  (มหาชน)     ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่  3  กันยายน  2524  โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่      เลขที่  432 ถนนงามวงศ์วาน    ตำบลบางเขน    อำเภอเมืองนนทบุรี    จังหวัดนนทบุรี   11000    โทรศัพท์     0-2596-7888   โทรสาร 0-2589-8753 www.nonthavej.co.th เป็นโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา  ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล โดยเปิดบริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (In Patient) และ ผู้ป่วยนอก (Out Patient) ตลอดถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในทุกสาขาและทีมงานที่มีความชำนาญ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันมีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 208   เตียง   ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 90 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 2,200 รายต่อวัน  ได้ขยายเวลาให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก  จนถึงเวลา  24.00 น.