ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร เทคโนโลยีการตรวจรักษาที่ทันสมัย ได้รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และการรับรองด้านคุณภาพและบริการโดยมาตรฐานสากล (The Joint Commission International: JCI) ตลอดจนการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง  แม่นยำ ด้วยความมุ่งมั่น...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปี...ดีอย่างไร

   ปัจจุบันพบว่าโรคเรื้อรังหลายโรค เกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติตน เรื่องอาหาร การออกกำลังกาย พักผ่อนน้อย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคอ้วน เป็นต้น โรคเหล่านี้จะไม่ปรากฎอาการให้ผู้ป่วยตกใจแล้วมาพบแพทย์ แต่จะแสดงอาการจนต้องพบแพทย์เมื่ออวัยวะภายในเสียหาย

   การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี จะช่วยให้เราตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ยะระเริ่มแรก เพื่อนำไปสู่การรักษาอวัยวะภายในที่เสียหายอย่างถูกต้องและทันถ่วงที เช่น โรคระยะแรกของเบาหวาน โรคอ้วน ฯลฯ ซึ่งมีความเสี่ยงเกิดโรคเบาหวานในอนาคต

การบริการ
 • 1. Check Up Program โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมสำหรับทุกท่าน โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและจัดสรรโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับท่าน ดังนี้
  • Be Healthy 1
  •  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี 
  •  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงจากการเกิดโรคใดๆ ควรรับการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  •  ต้องการตรวจคัดกรองระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) เพื่อดูความเสี่ยงของโรคเบาหวาน
  • Be Heal​thy 2 
  •  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี
  •  มีอาการปวดข้อ ปวดกระดูก ปวดท้องบ่อยๆ
  •  ต้องการตรวจหัวใจในเบื้องต้น
  • Be Active สำหรับสุภาพบุรุษ 
  •  เหมาะสำหรับท่านสุภาพบุรุษอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง 
  •  มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับ
  •  เคยตรวจพบความผิดปกติ เช่น ไขมันเกาะตับ
  •  ดื่มสุราเป็นประจำ
  • Be Active สำหรับสุภาพสตรี 
  •  เหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีอายุ  35  ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง
  •  มีประวัติบุคคลในครอบครัว เป็นมะเร็งตับ, มะเร็งเต้านม
  •  เคยตรวจพบความผิดปกติ เช่น ไขมันเกาะตับ
  •  ดื่มสุราเป็นประจำ
  • Exclusive สำหรับสุภาพบุรุษ 
  •  เหมาะสำหรับท่าสุภาพบุรุษที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม
  •  มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และต้องการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B, C
  •  มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็น มะเร็งตับ
  •  เคยตรวจพบความผิดปกติ เช่น ไขมันเกาะตับ
  •  ดื่มสุราเป็นประจำ
  • Exclusive สำหรับสุภาพสตรี  
  •  เหมาะสำหรับท่าสุภาพสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม
  •  มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และต้องการคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบ B, C
  •  มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็น มะเร็งตับ
  • Exclusive Plus สำหรับสุภาพบุรุษ 
  •  เหมาะสำหรับท่านสุภาพบุรุษที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย
  •  มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และต้องการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ A, B, C และคัดกรองโรคไทรอยด์
  •  มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็น มะเร็งตับ
  •  เคยตรวจพบความผิดปกติ เช่น ไขมันเกาะตับ
  •  ดื่มสุราเป็นประจำ
  • Exclusive Plus สำหรับสุภาพสตรี 
  •  เหมาะสำหรับท่านสุภาพสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และต้องการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทุกระบบของร่างกาย
  •  มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และต้องการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ A, B, C และคัดกรองโรคไทรอยด์
ขั้นตอนการบริการตรวจสุขภาพของทุกโปรแกรมมีดังนี้
 •  การกรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น
 •  พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม
 •  พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด
 •  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสายตาและการมองเห็น
 •  เจาะเลือดตามโปรแกรม เก็บปัสสาวะและส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 •  ตรวจคลื่นไฟฟ้า EKG (ถ้ามี)
 •  เอ็กซเรย์ปอดระบบดิจิตอล
 •  ระหว่างรอผลการตรวจท่านสามารถรับประทานของว่างและกาแฟ
 •  พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

   นอกจากนี้ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น เสียงดัง สถานที่ที่มีฝุ่นละอองมากเกินไป แสงสว่างไม่เหมาะสม รวมถึงการสัมผัสสารเคมี โดยทีมแพทย์และพยาบาลด้านอาชีวอนามัย ดังนี้

 •  การตรวจสมรรถภาพปอด
 •  การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
 •  ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
 •  การตรวจระดับสารเคมีที่สัมผัส
 •  ตรวจสุขภาพร่างกายโดยแพทย์ด้านอาชีวอนามัย
 •  
 • 2. การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท

   ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลนนทเวช ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมแก่บริษัทชั้นนำ ในกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า  200 แห่ง  และใช้บริการต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี โดยการตรวจสุขภาพแบบเป็นกลุ่มนี้สามารถให้บริการได้ทั้งในและนอกสถานที่ หากท่านสนใจสอบถาม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าองค์กร  โทร. 0-2596-7888   2503, 2505, 2506, 2509

 • 3. ให้บริการตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต
 • 4. ให้บริการตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ เช่น เข้างานใหม่, ศึกษาต่อ, ใบขออนุญาตทำงาน เป็นต้น
 • 5. การบริการตรวจสุขภาพ
  •  การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
  •  การตรวจทางรังสีวิทยา
   •  แมมโมแกรม
   •  อัลตร้าซาวด์
   •  เอกซเรย์ปอด
   •  เอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น
   •  การตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวช
   •  การตรวจตาโดยจักษุแพทย์
   •  การฉีดวัคซีน
ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 •  งดรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 •  สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรับการตรวจปัสสาวะได้
 •  หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย
 •  หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
 •  หากสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้ารับการตรวจ
 •  กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
ในกรณีเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 •  กรุณานำรองเท้ากีฬามาด้วย
 •  หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ ควรรับประทานอาหารว่างเบาๆ เท่านั้น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน คาเฟอีน และแอลกอฮอล์
 •  หากท่านอยู่ในระหว่างรับการรักษาหรือรับประทานยารักษาโรคอยู่ กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบก่อนเข้ารับการตรวจ
คำแนะนำสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง
 •  เพื่อให้ผลการตรวจที่ชัดเจนที่สุด ควรดื่มน้ำมากๆ และกลั้นปัสสาวะนาน 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 •  งดน้ำอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
 •  รับประทานยาได้ตามปกติ ยกเว้น ผู้ป่วยเบาหวานให้งดยาเบาหวานในวันตรวจ
 •  เจ้าหน้าที่ทำการซักประวัติการแพ้สารทึบรังสี แพ้อาหารทะเล เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นโรคหอบหืดรุนแรง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับไต ก่อนการตรวจ
 •  

  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ