ประเภทห้องพัก
NICU.

7,000 บาท
  • ค่าบริการห้องพัก2,000
  • ค่าบริการ รพ.1,000
  • ค่าบริการพยาบาล4,000
  • ค่าอาหาร0