ศูนย์เบาหวาน

ให้บริการประเมินความเสี่ยง วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวานอย่างครบวงจร ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน  พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ นักกำหนดอาหาร และเภสัชกร  พร้อมให้บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน  เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ  แนวทางการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม  เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว

ขอบเขตการให้บริการ และ บริการเฉพาะทาง ศูนย์เบาหวาน

 • บริการ
 •  ประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน รวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน
 •  การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน
 •  ให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดขณะตั้งครรภ์เพื่อให้คลอดทารกอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 •  การรักษาด้วยเลเซอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาเพื่อป้องกันตาบอด
 •  ให้บริการโปรแกรมลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด และโรคหัวใจและหลอดเลือด
 •  ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อรักษาเท้า
 •  ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 •  ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน) อื่นๆ
 •  ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี
 •  การตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
 •  ห้องแนะนำให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษา
 •  การตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงเบื้องต้นต่อกลุ่มโรคเมตาบอลิก (Metabolic Syndrome) โดยคำนวนจากค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index  : BMI) และตรวจวิเคราะห์สารประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Inbody เพื่อวิเคราะห์ปริมาณน้ำ ไขมัน เกลือแร่ กล้ามเนื้อ และประเมินภาวะสุขภาพ และการวินิจฉัยโรค

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เป็นการดูความสัมพันธ์ ระหว่างน้ำหนักและส่วนสูง เนื่องจากคนเราเมื่อสูงถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะหยุดสูง มีแต่น้ำหนักเท่านั้นที่จะเพิ่มขึ้น  ซึ่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น มีผลต่อสุขภาพ  นำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และเส้นเลือดหัวใจอุดตัน คนที่มีดัชนีมวลกายสูงจะมีไขมันในร่างกายมากกว่าปกติ  ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และเส้นเลือดหัวใจอุดตัน

 •  การตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยง ติดตามตรวจรักษาประเมินการควบคุมเบาหวานอย่างต่อเนื่อง และป้องกันโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน รวมทั้งประเมินความผิดปกติจากโรคเบาหวาน โดยอายุรแพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 •  การตรวจสุขภาพเท้าโดยละเอียด เพื่อค้นหาแผลเรื้อรังและความเสี่ยงในการเกิดแผลเบาหวาน พร้อมให้คำแนะนำการเลือกรองเท้าที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดแผล อุบัติเหตุจากการตัดเล็บ หรือการขูดหนังหนาที่ไม่ถูกวิธีโดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง
 •  การตรวจวัดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน  (Ankle Brachial Index) เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบ
 •  การตรวจจอประสาทตา ให้บริการตรวจสุขภาพตาและจอประสาทตา ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพจอประสาทตา 200 องศา Fundus Camera ใช้เวลาเพียง 2 นาทีในการถ่ายภาพ สามารถตรวจสุขภาพตาและจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานได้ทันที โดยไม่ต้องขยายม่านตาโดยจักษุแพทย์ เพื่อดูการแทรกซ้อนของเบาหวานในตา เพื่อที่จะให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
 •  การตรวจการทำงานของไต โดยการตรวจปัสสาวะหาไมโครอัลบูมิน และตรวจเลือดดูการสะสมของเสียจากไตในกระแสเลือด
 •  การตรวจการทำงานของหัวใจและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย เพื่อดูการทำงานของหัวใจและจังหวะการเต้นของหัวใจ
 •  การรักษาแผลเท้าเบาหวานที่เกิดจากโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบหรือตัน โดยวิธีไม่ต้องผ่าตัด และวิธีการผ่าตัดโดยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือใส่ Stent (Endovascular Surgery)
 •  การผ่าตัดต่อเส้นเลือดที่ขา เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงที่เท้า ทำให้ผู้ป่วยไม่เสี่ยงกับการถูกตัดนิ้วหรือขาเพราะเกิดภาวะหลอดเลือดที่ขาตีบตัน
 •  การผ่าตัดโดยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือ ใส่ Stent Endovascular Surgery
 •  การตรวจวัดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน(ABI : Ankle Brachial Index) : เพื่อประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนปลายตีบ
Nutrition Services
 •  บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค BEMO (BEHAVIOR MODIFICATION)
 •  บริการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
 •  บริการดูแลรักษาโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
 •  บริการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
Class Education
 •  Comprehensive Diabetes Education Classes
 •  Training for home continuous glucose monitoring
 •  การเข้ากลุ่มอบรมเกี่ยวกับเบาหวาน
 •  การจัดกิจกรรมชมรมอ่อนหวานอ่อนวัย (DM CLUB) เพื่อสอนสมาชิกเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลตนเอง (DM CLASS) และจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน (DM CAMP) ให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกิดแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอยู่กับเบาหวานได้ดีขึ้น
คลินิคต่อมไร้ท่อ

   โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรคต่อมไร้ท่อเป็นโรคที่เกิดกับอวัยวะต่างๆ ในระบบต่อมไร้ท่อซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่างกาย ต่อมไร้ท่อทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแคลอรี่ให้เป็นพลังงาน การเต้นของหัวใจ การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อและกระดูก รวมถึงการมีบุตร ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน หรือจากการเกิดรอยโรคต่างๆ นั้นทำให้เกิดโรคตามมามากมาย เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ กระดูกพรุน ภาวะโรคอ้วน เป็นต้น

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษา
 •  โรคระบบต่อมไร้ท่อ
 •  ผ่าตัดไทรอยด์ การเจาะก้อนที่ต่อมไทรอยด์ (FNA : Fine Needle Aspiration)
 •  การประเมินและการแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการสำหรับคนปกติที่ขาดสารอาหารเช่นขาดวิตามิน เกลือแร่
 •  ให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำสำหรับผู้ป่วยที่ขาดสารอาหารหรือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 •  ให้ฮอร์โมนเพศในผู้ป่วยหลังแปลงเพศ หรือขาดฮอร์โมนเพศในผู้หญิง หรือฮอร์โมนเพศในผู้ชาย
 •  ตรวจวินิจฉัยประเภทของโรคด้วยการตรวจระดับฮอร์โมน  ให้คำปรึกษาปัญหาฮอร์โมน
 •  อัลตราซาวน์ไทรอยด์


  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์เบาหวาน