นัดหมายแพทย์ข้อมูลแพทย์

แนะนำแพทย์
ระบุแพทย์

วันเวลาที่ต้องการนัดหมาย

อาการเบื้องต้น

ข้อมูลผู้ป่วย

เคยเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลนนทเวช
กรุณาแนบไฟล์ภาพบัตรประชาชน เพื่อทำทะเบียนประวัติของโรงพยาบาล
เพศ
ยืนยันการนัดหมายทาง

แผนการเดินทาง

ต้องการบริการจัดหาที่พัก

กรุณาพิมพ์อักษรตามที่เห็นในภาพ

เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ผ่านระบบก่อนเวลาอย่างน้อย 2 ชม. ในกรณีที่ท่านต้องการติดต่อนอกเวลาดังกล่าว หรือต้องการติดต่อนอกเวลาดังกล่าวหรือต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 0 2596 7888