วิสัยทัศน์, พันธกิจ และ ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์, พันธกิจ และ ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์ ( Vision )

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้บริการรักษาพยาบาล ครอบคลุมทุกสาขา อย่างมืออาชีพ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่พึงพอใจและไว้วางใจ ของผู้รับบริการ

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
โดยบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพ ด้วยความใส่ใจ และ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

ค่านิยมองค์กร (Core Value) : CARES

  • C : Customer Centric
มุ่งเน้นลูกค้า (ทั้งภายนอกและภายใน) 
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
  • A : Accountability & Integrity
มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าที่และ
ปฏิบัติตามจริยธรรม
  • R : Result –Oriented
มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
  • E : Excellent Teamwork 
มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและเคารพ
ให้เกียรติผู้อื่น
  • S : Safety
มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตาม
มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย