วิสัยทัศน์, พันธกิจ และ ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์, พันธกิจ และ ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์( Vision )

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่พึงพอใจ และไว้วางใจของผู้รับบริการ

พันธกิจ (Mission)

ให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวมทั้งส่งเสริม ดูแลรักษา ป้องกัน และฟื้นฟู ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพ 

ค่านิยมหลัก (Core value) : CARES

Customer Centric : มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
Accountability & Integrity : มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าที่ และปฏิบัติตามจริยธรรม
Result - Oriented : มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
Excellent Teamwork : มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้อื่น
Safety : มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

โปรโมชั่นประจำเดือน