ประกันสัมพันธ์

ประกันสัมพันธ์

หน่วยประกันสัมพันธ์ แผนกทบทวนการใช้ทรัพยากรการแพทย์

  สำหรับท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกัน สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ขึ้นอยู่กับท่านที่ได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆ โดยโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการลูกค้าประกันและบริษัทคู่สัญญา พร้อมอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

เมื่อท่านเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
2. บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ

กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยนอก

1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกเวชระเบียนทุกครั้ง เพื่อแผนกเวชระเบียนจะแนบเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอก
2. เมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว รับเคลมฟอร์มและใบเสร็จรับเงิน จากแผนกการเงินผู้ป่วยนอก เพื่อนำไปยื่นเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน 
3. ถ้าบริษัทใดมีเครดิต กรณีผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาล ท่านสามารถใช้และการเข้ารับการตรวจรักษาตามกรมธรรม์ของท่าน ท่านไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตัวเอง ยกเว้นส่วนเกินสิทธิ

กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน

1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ที่แผนกรับผู้ป่วยใน 
2. เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์ จะเข้าเยี่ยมพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ การเลือกใช้วิธีเคลมประกัน

กรณีที่ท่านใช้แฟกซ์เคลม

1. เจ้าหน้าที่นำเอกสารเคลมฟอร์มไปให้ท่านเซ็นต์ พร้อมแจ้งให้ท่านทราบว่าสามารถใช้แฟรกซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว

2. หากได้รับสิทธิแฟกซ์เคลม ท่านติดต่อที่แผนกการเงินผู้ป่วยในชั้น 9 ในวันกลับบ้าน เพื่อเซ็นต์รับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

กรณีที่ท่านต้องการนำไปเคลมเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้

ในวันที่ท่านกลับบ้านโรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลม พร้อมกับใบเสร็จเงินค่าใช้จ่าย ให้ท่านสามารถนำไปยื่นให้บริษัท ได้ทันที

กรณีที่ท่านมีสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน หรือบริษัทต้นสังกัด ควบคู่กับการใช้สิทธิของประกัน

1. กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่แผนกรับผู้ป่วยใน (Admitting Center)

2. ในวันกลับบ้าน แผนกการเงินผู้ป่วยใน จะส่งมอบใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล และสำเนาค่ารักษาพยาบาลให้ท่าน นำไปยื่นกับบริษัทต้นสังกัดของท่าน