นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ดำเนินกิจการเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ ( Tertiary Care ) ขนาด 208 เตียง ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2537 ให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ทันสมัยด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความพร้อมของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ( Wellness Center ) มีรถเอกซเรย์ระบบดิจิตอลแบบเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมรับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital Accreditation และระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ Good Practice of Endometriosis ของการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน), มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189 : 2007) มาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP และมาตรฐานคุณภาพการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001:2011)

ช่องทางสำหรับติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์
email : ir@nonthavej.co.th, kingkamol.w@nonthavej.co.th
Tel. 0-2596-7888 ต่อ 2516