ศูนย์สมองและระบบประสาท

ให้บริการวินิจฉัย การรักษา รวมถึงการตรวจเพื่อป้องกันโรคทางด้านสมองและระบบประสาทอย่างครบวงจรให้กับผู้ป่วย หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคทางสมองและระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ปวดจากเส้นประสาทต่างๆ การรับรู้ความรู้สึกผิดปกติ อัมพฤกษ์ อัมพาต ลมชัก เป็นลมหมดสติ ภาวะสับสน การเสียการทรงตัว  การเคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความจำเสื่อมรวมถึงการผิดปกติทางสมอง    ไขสันหลังและเส้นประสาทต่างๆ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านโรคทางสมองและระบบประสาท พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ขอบเขตและการให้บริการเฉพาะทาง ศูนย์สมองและระบบประสาท

คลินิกประสาทวิทยาและโรคหลอดเลือดสมอง
Neurology and Stroke

1.โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
 • 1.1 ป้องกันและฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Prevention and Recovery Service)
  1.2 ห้องฉุกเฉิน  รถพยาบาลและทีมบุคลากรการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนในการรับผู้ป่วยด้วยระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองลัดทุกขั้นตอน หรือ Stroke Fast Track (Emergency Medical System for Stroke Service)
  1.3 ห้องไอซียู  หอพักผู้ป่วยใน ให้การดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Acute Stroke Unit, Neuro IPD and Rehabilatation Service)
  • 1.3.1 ห้องไอซียู (ICU)
  • 1.3.2 หอพักผู้ป่วยใน (IPD)
  • 1.3.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน (Rehabilatation and evaluation for placement at discharge)
   • 1.3.3.1   กายภาพบำบัด (Physical therapy)
   • 1.3.3.2    กิจกรรมบำบัด (Occupational therapy)
   • 1.3.3.3    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมอง (Neuro-rehabilitation)
   • 1.3.3.4    ฟื้นฟูความผิดปกติทางภาษาและการพูดจากโรคหลอดเลือดสมอง (Speech Language)
   • 1.3.3.5    กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ที่มีภาวะการกลืนลำบากจากโรคหลอดเลือดสมอง (Swallowing)
  • 1.3.4  การผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (Surgeries to reduce stroke risk)
   • 1.3.4.1 การผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (Carotid endarterectomy)
   • 1.3.4.2 การผ่าตัดขยายหลอดเลือดโดยใช้ลวดค้ำยัน (Enduvascular Angioplasty  with Stenting)
 • 1.4  ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว (Long term Management and Prevention of Stroke Service)
  • 1.4.1 ลดน้ำหนัก (Losing weight)
  • 1.4.2 เลิกบุหรี่ (Quitting smoking)
 • 1.5  Neurodiasnostic Services
  1.5.2 การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRA Brain)
  • 1.5.1 การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain)
  • 1.5.3 การตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Brain)
  • 1.5.4 การตรวจหลอดเลือดและสมองโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Carotid Duplex Ultrasounds)
  • 1.5.5 การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencehalogram)
  • 1.5.6 การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Tests)
2.โรคสมองเสื่อม (Memory Disorders)
3.โรคปวดศีรษะ (Headache)
4.โรคลมชัก (Epilepsy)
5.โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและโรคพาร์กินสัน (Movement Disorder and Parkinson)
6.เนื้องอกสมองและไขสันหลัง
 • 6.1 การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง  (Brain Tumors)
 • 6.2 การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมอง  (Pituitary Tumors)
 • 6.3 การผ่าตัดเนื้องอกในไขสันหลัง  (Spine Tumors)
7.การบาดเจ็บสมองและไขสันหลัง
 • 7.1 การบาดเจ็บสมอง  (Head Injuries)
 • 7.2 การผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท 
 • 7.3 การผ่าตัดสมองจากอุบัติเหตุที่ศีรษะ
 • 7.4 การผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)
8.ศัลยกรรมระบบประสาท (โรคหลอดเลือดสมอง)
 • 8.1 การผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพองในสมอง  (Cerebral aneurysm)
 • 8.2 การผ่าตัดเส้นเลือดขอดในสมอง  (Arteriovenous malformation : AVM )
9.ศัลยกรรมระบบประสาทเด็ก (Child Neurology)

การตรวจวินิจฉัยและเทคโนโลยีทางการแพทย์

 •  ตรวจพบก่อน ป้องกันได้
 • หากมีความเสี่ยงแต่ยังไม่แสดงอาการ ใช้วิธีตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้นด้วย โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาอย่างถูกต้อง
 •  การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Computerised Tomography  : CT Brain Scan)
 • เพื่อวินิจฉัยอาการผิดปกติของสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เนื้องอกในสมองและอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ
 •  การตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : MRI Brain)
 • เพื่อวินิจฉัยอาการผิดปกติของสมอง ตั้งแต่ความผิดปกติแต่กำเนิด เช่น โรคลมชัก เส้นเลือดขอด ความผิดปกติที่เกิดตามอายุ เช่น สมองขาดเลือด เส้นเลือดโป่งพอง อัมพาต อัมพฤกษ์ อัลไซเมอร์และความผิดปกติอื่นๆ เช่น การติดเชื้อ เนื้องอก เส้นเลือดอักเสบ เป็นต้น  ถือเป็นเครื่องมืออันดับแรกๆ ในการตรวจหาความผิดปกติของสมอง เพราะสามารถสร้างภาพสมองได้หลายระนาบ (แนวขวาง แนวหน้าหลังและแนวซ้าย-ขวา) และตรวจพบความผิดปกติได้ชัดเจน ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยหาสาเหตุได้รวดเร็วแม่นยำขึ้น
 •  การตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Angiography : MRA)
 • เป็นการตรวจเส้นเลือดภายในสมองด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  โดยการตรวจ MRA เป็นการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดสมองโป่งพองได้อย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติอื่นๆ ในเส้นเลือดสมอง เช่น เส้นเลือดสมองตีบ เนื้อสมองตาย เส้นเลือดสมองแตก เป็นต้น
 •  การตรวจหลอดเลือดคอและสมองโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Carotid Duplex Ultrasonogram : CDU) 
 • เป็นการตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ (Carotid Artery) ที่ทำหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหน้า และตรวจหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหลัง (Vertebral Artery) ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง รวมทั้งตรวจหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูนหรือคราบไขมันเกาะอยู่ภายในหลอดเลือดหรือไม่ สามารถช่วยในการประเมินผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต และช่วยในการวินิจฉัย ติดตามสภาพของหลอดเลือดในสมองของผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักได้
 •  ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น อาการมือชา เท้าชา การอ่อนแรงจากเส้นประสาท
  • การตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction Studies : NCS) เพื่อตรวจวินิจฉัยโรครัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyography : EMG) เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของกล้ามเนื้อและโรคทางเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อ
 •  การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography : EEG)
 • เพื่อประกอบการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคกลุ่มลมชัก วูบหมดสติ ภาวะทางสมองอื่นๆ บางประเภท ปวดศีรษะ การเคลื่อนไหวผิดปกติ

การให้บริการ

 •  ระบบ Stroke Fast Track การนำส่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นับตั้งแต่เกิดอาการจนกระทั่งมาถึงโรงพยาบาลเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีให้ทันภาย ใน 3 ชั่วโมง จะช่วยลดอัตราการเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ทั้งนี้โรงพยาบาลนนทเวชมุ่งเน้นการรักษาพยาบาลด้วยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะกรณีโรคฉุกเฉิน  เช่น โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  โดยมีระบบ Fast Track ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต และการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •  ระบบส่งต่อแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับโรคที่มีความเชื่อมโยงกับอาการทางโรคระบบประสาท เช่น แพทย์โรคหัวใจ โรคกระดูกและข้อ ต่อมไร้ท่อ ศัลยกรรมระบบประสาท เป็นต้น เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  แผนกกายภาพ ให้บริการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะรายสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท เช่น การฝึกการทรงตัว การเดินด้วยอุปกรณ์เสริม การดึงคอ การใช้เครื่องพยุง (Support)  ต่างๆ ดำเนินการประเมินอาการโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงพนักงานผู้ช่วยที่ผ่านการอบรมมีใบรับรองจากระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิม

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

“โรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตก”  หรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาต มีสาเหตุจากความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง ซึ่งเกิดการตีบ ตัน  หรือแตก ทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ หรือไปเลี้ยงไม่เพียงพอ สมองจึงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เกิดอาการความเจ็บป่วยของระบบประสาท  อาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของสมองที่ขาดเลือด และระยะเวลาของการขาดเลือดนับตั้งแต่เริ่มอาการ จนถึงเวลาที่เริ่มได้รับการรักษา หากได้รับการรักษาอย่าง ถูกต้อง และรวดเร็ว จะมีผลต่อการฟื้นตัวและอาการของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก
โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
 •  โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 80-85% มีสาเหตุเกิดจากการแข็งตัวของผนังหลอดเลือด เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และอายุที่มากขึ้น รวมทั้งการสูบบุหรี่ ให้เกิดการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือด ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อสมองได้
 •  โรคหลอดเลือดสมองแตก ผู้ป่วยประมาณ 10-15% ของโรคหลอดเลือดสมอง มีสาเหตุเกิดจากโรคความดันโลหิตสูง ทำให้ผนังหลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นและเกิดหลอดเลือดแตกตามมา ถ้าหากเลือดที่ออกในสมองมีขาดใหญ่หรืออยู่ในตำแหน่งสำคัญ เช่น ก้านสมอง อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว
ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
 •  โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดเสื่อม เนื่องจากแรงดันเลือดที่ออกมาจากหัวใจมีแรงดันสูงขึ้น ผนังหลอดเลือดจะเสื่อมเร็ว ขาดความยืดหยุ่น หลอดเลือดจะตีบแคบหรือแข็งเปราะแตกง่าย
 •  โรคเบาหวาน คือ ภาวะที่น้ำตาลในเลือดในช่วงที่งดอาหารมีระดับสูงมากกว่า 126  มิลลิกรัม/เดซิลิตร   จะมีความเสี่ยงต่อหลอดเลือดตีบมากขึ้น
 •  ภาวะไขมันในเลือดสูง ทำให้หลอดเลือดแดงเกิดการสะสมไขมันในชั้นผนังหลอดเลือดจนมีการตีบหรือตัน เลือดจึงไหลผ่านไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้น้อย ถ้าเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองขาดเลือดและเป็นอัมพาตในที่สุด
 •  โรคหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ  หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 •  การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
 •  ความอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีโอกาสเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงหรืออาจเป็นได้ทั้ง 2 โรค (การวัดรอบเอวผู้ชายไม่เกิน 39 นิ้ว และผู้หญิงไม่เกิน 35 นิ้ว)
 •  อายุที่มากขึ้น จะมีความสัมพันธ์ต่อการเสื่อมของหลอดเลือด
 •  การไม่ออกกำลังกาย
 •  ความเครียด
**จากสถิติทางการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากถึง 30% มีสาเหตุเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ หากไม่ได้รับการรักษาพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตมากกว่า 13%
ดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างโรคหลอดเลือดสมอง
 •  ตรวจเช็กสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง
 •  ในกรณีที่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง ต้องรักษาและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแผนการรักษาของแพทย์ ห้ามหยุดยาเอง และควรรีบพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการผิดปกติ
 •  ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 •  หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม หวาน มัน
 •  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม
 •  งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 •  ถ้ามีอาการเตือน ควรรีบมาพบแพทย์ถึงแม้ว่าอาการเหล่านั้นจะหายได้เองเป็นปกติ เนื่องจากมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีก

  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์สมองและระบบประสาท 

 


สัญญาณเตือนโรคที่ต้องรู้...ปวดหัวแบบไหนบอกอะไรเรา... โรคปวดศีรษะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเวชปฎิบัติ สาเหตุของการปวดศีรษะที่พบได้เช่น กลุ่ม Tension, ไมเกรน, ปวดศีรษะที่เกิดจากพยาธิสภาพของสมอง ศีรษะ หรือต้นคอ อย่างไรก็ตาม ยังมีปวดศีรษะบางกลุ่ม ที่พบไม่บ่อย แต่มีความรุนแรงรบกวนชีวิตประจำวัน...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

ปัญหาพฤติกรรมและอาการทางจิตที่พบในโรคอัลไซเมอร์... เรื่องเล่าจากหมอ(ประสาท)ตอน...อาม่าเปลี่ยนไป??...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Neurovascular Ultrasound)... ในปัจจุบันมีการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจหลอดเลือดสมองและเส้นเลือดบริเวณคอมากขึ้น เนื่องจากตรวจได้ง่าย ราคาไม่สูงมากนัก ทําให้ใช้ในการตรวจคัดกรองได้ดี โดยเฉพาะในการตรวจพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงบริเวณคอ ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

อาการปวดศีรษะ... ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มีสาเหตุที่ร้ายแรงและอาจบรรเทาไปเองได้ เมื่อปวดศีรษะคงไม่แปลกที่หลายคนจะกังวลกลัวจะเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงไว้ก่อน ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

โรคหลงลืม... โรคหลงลืม สามารถตรวจคัดกรองโดยการทำแบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น (TMSE)...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เส้นประสาทข้อมือถูกเบียดกด... เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดชาที่ฝ่ามือเป็นโรคที่พบบ่อยในกลุ่มคนทำงานในวัยกลางคนขึ้นไปและพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย หญิงตั้งครรภ์หรือน้ำหนักมาก ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

อาการปวดศีรษะ... ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มีสาเหตุที่ร้ายแรงและอาจบรรเทาไปเองได้ เมื่อปวดศีรษะคงไม่แปลกที่หลายคนจะกังวลกลัวจะเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงไว้ก่อน ...คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

โปรโมชั่นประจำเดือน