แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค รวมถึงรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมการวิเคราะห์หาความเสี่ยง/แนวโน้ม, การตรวจเบื้องต้น/ตรวจคัดกรอง, การตรวจวินิจฉัย, การตรวจสนับสนุนการรักษา และการตรวจติดตามผลการรักษา

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 •  เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อผลการตรวจที่เที่ยงตรง  และรวดเร็ว พร้อม
 •  บุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วยทีมนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ มากกว่า 15 ท่าน โดยมุ่งเน้นผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ
 •  บริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความต้องการของผู้รับบริการ ภายใต้การรับรองคุณภาพและความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 : 2012, การรับรองด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190 และการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ LA Accreditation
ให้บริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลทางห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ ดังนี้
 •  สาขาโลหิตวิทยาคลินิก ได้แก่ การตรวจหาภาวะโลหิตจาง
 •  สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ได้แก่ การตรวจปัสสาวะ – อุจจาระ เป็นต้น
 •  สาขาเคมีคลินิก ได้แก่ การตรวจเบาหวาน ไขมัน เป็นต้น
 •  สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ได้แก่ การตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี การตรวจเอดส์ เป็นต้น
 •  สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ได้แก่ การเพาะเชื้อและแยกเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เพื่อหาสาเหตุของเชื้อก่อโรค พร้อมกับทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
 •  สาขาพิษวิทยา ได้แก่ การตรวจหาระดับยา ระดับสารตะกั่ว เป็นต้น
 •  สาขาชีววิทยาระดับโมเลกุล ได้แก่ การตรวจหาพันธุกรรมไวรัสตับอักเสบบี
 •  สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ได้แก่ การตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยา การตรวจหามะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
 •  สาขาธนาคารเลือด ได้แก่ การทดสอบ เพื่อเตรียมโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสม และปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ป่วย