ศูนย์มะเร็ง

ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็ง ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษา ติดตามประเมินผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ

ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง ศูนย์มะเร็ง

     ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็ง ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษา ติดตามประเมินผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ

 การบริการ
 •  การค้นหาประวัติทางพันธุกรรมโดย Family Tree Screening
 •  การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงภายในร่างกาย โดยการตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ และปัสสาวะ (Cancer Screening Check up : Occult Blood)
 •  การตรวจวินิจฉัย ค้นหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก (Physical Examination for tumor) โดย การตรวจร่างกายด้วยการ ดู และคลำ เต้านม, เนื้อเยื่อในช่องปาก, ก้อนเนื้อต่างๆ ตามร่างกาย
 •  การตรวจวินิจฉัยค้นหาระยะของโรคมะเร็ง ตามอวัยวะที่เป็น (Staging Cancer Detection)
การดูแลรักษาโรคมะเร็ง
 •  ตรวจรักษาโรคมะเร็งทุกระบบ (Treatment for cancer in all system)
 •  ตรวจรักษามะเร็งในผู้สูงอายุ (Geriatric Oncology)
 •  การรักษาด้วยการผ่าตัด (Surgical Oncology)
 •  การรักษามะเร็งแบบออกฤทธิ์แบบจำเพาะเจาะจง (Target therapy)
วิธีการรักษามาตรฐาน
 •  การประเมินสุขภาพผู้ป่วยและวางแผนการรักษา
 •  การให้ยาเคมีบำบัด (chemotherapy drug administration)
 •  การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (targeted therapy)
 •  การให้เลือด/เกล็ดเลือด
 •  การรักษาด้วยการก่อภูมิคุ้มกัน ( Immunotherapy)
 •  RF (Radio frequency) ablation คือการใช้ electrode qenerate
 •  TOCE/TACE
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
 •  การตรวจแปปสเมียร์  (Pap Smear หรือ Pap Test) 
 •  การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ 
 •  การตรวจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT 192 slides)
 •  การตรวจด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI)
 •  การถ่ายภาพเอกซเรย์ (X-ray C-Arm)
 •  การตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultra Sound)
 •  การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยการถ่ายภาพเอกซเรย์ แมมโมแกรม (Digital Mammography)
 •  การส่องกล้องเพื่อหาความเสี่ยงมะเร็ง (Endoscopy)
 •  การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Gastroscope & Colonoscope)
 •  การส่องกล้องตรวจหลอดลม (Bronchoscope)
 •  การผ่าตัดส่องกล้อง (Minimal invasive diagnostic procedure)
 •  การเจาะชิ้นเนื้อตับโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Liver biopsy under CT navigation)
 •  การเจาะตัดชิ้นเนื้อผ่านผิวหนังด้วยเข็มขนาดเล็ก (Needle Biopsy)
 •  การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) และการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ (surgical pathology) โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
 •  การดูแลแผลเปิดของลำไส้ใต้บริเวณหน้าท้อง
 •  การดูแลหลอดเลือดเทียมใต้ผิวหนัง
 •  การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
 •  การให้ความช่วยเหลือด้านสภาวะจิตใจ
 •  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 •  กลุ่มให้ความช่วยเหลือ (Cancer Support Group) และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
 •  การสัมมนา
โรคมะเร็งที่ศูนย์ให้การรักษา
 •  มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer) 
 •  มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)
 •  มะเร็งลำใส้ (Colon Cancer)
 •  มะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะ (Genitourinary Cancer)
 •  มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อ (Bone Cancer)
 •  มะเร็งตับ ( Liver & Biliriary Cancer )
 •  มะเร็งเม็ดเลือด (Hematologic malignancy)
 •  มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer)
 •  มะเร็งในช่องปากและลำคอ (Head and Neck Cancer)
 •  มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
 •  มะเร็งทางนรีเวช (Gynecologic cancer)
 •  มะเร็งปอด (Lung Cancer)
 •  มะเร็งสมอง (Brain tumor)
 •  มะเร็งตับอ่อน ( Pancrease Cancer)
คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ทีมแพทย์
 •  อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ( พญ.ชนิกา ครุฑนาค)
 •  อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือด  (พญ.พรพิมล เทพสวัสดิ์, พญ.นริสรา วงศ์ทอง, พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ )
 •  อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารและตับ (นพ.ประภัสสร์  สมิติษเฐียร, นพ.ณัฐพล ไชยนุวัติ, พญ.นวลทิพย์ วิจิตรจรรยากุล)
 •  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก (นพ.ทวีพงษ์  เหลืองอ่อน)
 •  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งลำไส้ (นพ.ต้น คงเป็นสุข )
 •  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งตับ  ( นพ.ปิยะ เตียวประเสริฐ)
 •  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งหลอดอาหาร  และมะเร็งกระเพาะอาหาร  (นพ.วิศิษฎ์ เกษตรเสริมวิริยะ)   
 •  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและทรวงอก  (นพ.ชัยวุฒิ  ยศถาสุโรดม)
 •  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งเต้านม ( นพ.ปิยศักดิ์ ทหราวานิช, นพ.ชนินทร์ อภิวาณิชย์, ผศ.พญ.เฉลิมพร โรจน์รัตน์ศิริกุล, นพ.สันติ โลกเจริญลาภ, นพ.ศุภฤกษ์ กมลวัทน์)
 •  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช  (นพ.ศุภชัย เรืองแก้วมณี, นพ.สมบูรณ์ ศรสุกลรัตน์ , พญ.สุทธิดา อินทรบุหรั่น, พญ.สุรินทร์ทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์ )
 •  รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งเต้านม ( พญ.สุรีย์พร โรจนพิทยากร)
 •  รังสีแพทย์ร่วมรักษาโรคมะเร็ง (พญ. เอกอนงค์ วรกิตสิทธิสาธร,  นพ.พิษณุรักษ์ อินละคร) 
 •  แพทย์โภชนบำบัด (นพ.ธีรวุฒิ  คลังเจริญชัย)
บุคลากรทางการแพทย์
 •  พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
 •  เภสัชกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและยาเคมีบำบัด
 •  นักรังสีเทคนิค
 •  นักโภชนบำบัด


  แพคเกจและโปรแกรมตรวจ ศูนย์มะเร็ง 

 


VDO สาระสุขภาพ

สาระสุขภาพ เรื่อง "มะเร็งรังไข่"

สาระสุขภาพ เรื่อง "มะเร็งเยื้อบุโพรงมดลูก"

สาระสุขภาพ เรื่อง "มะเร็งปากมดลูก"

สาระสุขภาพ เรื่อง "มะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ ภัยร้ายใกล้ตัว"