นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

Thai CAC

เรื่อง เพื่อทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เรียน ท่านคู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

                ด้วยบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า การคอร์รัปชั่น เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจจึงได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ด้วยการนำนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติสำหรับบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้วนั้น

                ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านรวมถึงหน่วยงาน หรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ รวมทั้งขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด โดยบริษัทฯขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีของทุกท่านด้วยการร่วมมือกันส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกันต่อกันตลอดไป

                  บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่าน และถือโอกาสขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ขอแสดงความนับถือ


กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)