อัตราค่าบริการทันตกรรม

ขอแจ้งปรับอัตราค่าบริการ ทางทันตกรรมโดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ทันตกรรมเด็ก / PEDIATRIC DENTISTRY
หัตการ   Medical Procedures
ราคา  PRICE (THB)
เคลือบร่องฟันน้ำนม 1 ซี่ / preventive resin restoration in decidous tooth 600-700 / ซี่ / Tooth
เคลือบร่องฟันแท้ 1 ซี่ / in permanent teeth 800-900/ 1 ด้าน/ Surface
อุดฟันน้ำนม คอมโพสิต หรือ GI 1 ด้าน / Filling decidoues tooth with composite GI 1 Suface 800
อุดฟันน้ำนม คอมโพสิต หรือ GI 2 ด้าน / Filling decidoues tooth with composite GI 2 Suface 1,600
อุดฟันน้ำนม คอมโพสิต หรือ GI 3 ด้าน / Filling decidoues tooth with composite GI 3 Suface 1,800
อุดฟันน้ำนมอมัลกัม 1 ด้าน / Filling with Amalgam 1 Suface 800
อุดฟันน้ำนมอมัลกัม 2 ด้าน / Filling with Amalgam 2 Suface 1,600
อุดฟันน้ำนมอมัลกัม 3 ด้าน / Filling with Amalgam 3 Suface 1,800
อุดฟันน้ำนมและเคลือบร่องฟัน (PRR) / preventive resin restoration 1,500 / ซี่ / Tooth
อุดฟันแท้และเคลือบร่องฟัน (PRR) / preventive resin restoration permanent teeth 1,600 / ซี่ / Tooth
ครอบฟันน้ำนมด้วย / Strip Crown 2,500 / ซี่ / Tooth
ครอบฟันน้ำนมด้วย / Stainless 2,500 / ซี่ / Tooth
ถอนฟันน้ำนม ฟันหน้า / Extraction of anterior decidous tooth 600 - 700 / ซี่ / Tooth
ถอนฟันน้ำนมฟันกราม / Extraction of posterior decidous tooth 800 - 900 / ซี่ / Tooth
รักษารากฟัน ( Pulpeotomy ) ฟันหน้า / anterior teeth pulpotomy and pulpectomy 2,500 / ซี่ / Tooth
รักษารากฟัน ( Pulpeotomy ) ฟันกราม / posterior teeth pulpotomy and pulpectomy 2,800 - 3,000 / ซี่ / Tooth
เครื่องมือกันฟันล้ม ข้างเดียว 1 ชิ้น / Band and Loop space maintainer 3,500 / ซี่ / Piece
เครื่องมือกันฟันล้ม สองข้าง 1 ชิ้น / Lingual arch space maintainer 5,500 / ซี่ / Piece
ถอดและทำความสะอาดเครื่องมือกันฟันล้ม / Cleaning of space maintainer 800
ขัดคราบฟัน / Plaque and stains Removal 800
เคลือบฟลูออไรด์ / fluoride treatment 500 - 800
ตรวจช่องปาก / Oral Examination 400 - 600
ปรับเครื่องมือถอดได้ / ชิ้น / Adjustable of Removal instrument 600
เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้สำหรับเด็ก ชิ้นละ / clear plastic dental retainer 5,500 - 6,000 / ซี่ / Piece
ขุดหินปูนสำหรับเด็ก / scaling (children) 800 - 1,500

 

หัตถการ / Operative Dentistry
หัตการ   Medical Procedures
ราคา  PRICE (THB)
ตรวจสุขภาพฟัน / Dental checkup 300 - 500
กรอแก้ไขการสบฟัน / selective grinding for traumatic occlusion 400 - 500
ทายาระงับอาการเสียวฟัน (Desensitized tooth) 300 - 500 / ซี่ / Tooth

 

อุดฟันแท้ / FILLING
หัตการ   Medical Procedures
ราคา  PRICE (THB)
อุดฟันด้วย amalgam (สีเงิน) 1 ด้าน / Amalgam Fillings 800 - 1,100 / 1 ด้าน / Surface
อุดฟันด้วย amalgam (สีเงิน) 2 ด้าน / Amalgam Fillings 1,400 - 1,700 / 2 ด้าน / Surface
3 ด้านขึ้นไปเหมาจ่าย (3 Surface up) 2,100 - 2,500 / ซี่
อุดฟันด้วย วัสดุฉายแสง (สีเหมือนฟัน) 1 ด้าน (Composite Fillings) 800 - 1,200 / Surface
อุดฟันด้วย วัสดุฉายแสง (สีเหมือนฟัน) 2 ด้าน (Composite Fillings) 1,500 - 2,000 / ซี่
3 ด้านขึ้นไปเหมาจ่าย (3 Surface up) 2,000 - 3,000 / ซี่
ปิดช่องว่างระหว่างฟัน / Close Diastema 4,600 - 5,800 / ซี่ / Room
2,300 - 2,900 / ซี่ / Tooth
อุดชั่วคราว / Temporary Fillings 600 / ซี่ / Tooth

 

ฟอกสีฟัน / WHITENING
หัตการ   Medical Procedures
ราคา  PRICE (THB)
ทำด้วยเครื่อง cool light ที่โรงพยาบาล Cool light bleaching (at the clinic) 11,400
แบบทำที่บ้าน (น้ำยา 8 หลอด + ยาสีฟัน) Home bleaching ( 8 tubes + toothpaste) 10,500
แบบทำที่บ้าน (น้ำยา 4 หลอด) Home bleaching ( 4 tubes) 6,400
ฟอกหลังรักษารากฟัน Internal bleaching (after root canal treatment) 1,800 / ซี่ / Tooth

 

จัดฟัน / ORTHODONTIC
หัตการ   Medical Procedures
ราคา  PRICE (THB)
จัดฟันทั้งปากไม่รวมเครื่องมือถอดได้ Metal Braces ( Not including retainer ) 58,000 - 65,000 / คอร์ส / course
จัดฟันทั้งปากไม่รวมเครื่องมือถอดได้ Self ligating systemc แบบโลหะและแบบใส Metal or Ceramic 85,000 - 95,000 / คอร์ส / course
จัดฟันแบบใส / INVISALIGN 80,000 - 200,000 / คอร์ส / course
จัดฟันแบบใส / CLEAR CORRECT 65,000 - 160,000 / คอร์ส / course
เครื่องมือถอดได้ และ retainer 3,000 / ชิ้น / Piece
เครื่องมือกันการสบฟัน แบบนิ่ม / Soft Night guard 3,500 - 4,000 / ชิ้น / Piece
เครื่องมือกันการสบฟัน แบบแข็ง / Hard Occlusal splint 6,000 / ชิ้น / Piece
เครื่องมือชำรุด,สูญหาย replacment of Lost or Damage ligating braces 800 - 1,500 / ซี่ / Tooth

 

ใส่ฟันปลอม / PROSTHODONTIC
หัตการ   Medical Procedures
ราคา  PRICE (THB)
ครอบฟัน (ขึ้นกับวัสดุ) Crown (up to materials) 10,000 - 20,000 / ยูนิต / Unit
ใส่ฟันฐานพลาสติก Partial Dentures (plastic) 3,000 - 10,000
ใส่ฟันฐานโลหะ Partial Dentures (metal) 11,000 - 15,000
ใส่ฟันทั้งปาก ฐานพลาสติก Complete Dentures (plastic) 24,000 - 26,000
ใส่ฟันทั้งปาก ฐานโลหะ Complete Dentures (metal) 30,000
เดือยฟัน ชนิดโลหะธรรมดา Post + core (non-precious) 4,000 / ซี่ / Tooth
เดือยฟันชนิดโลหะ palladium Post + core (palladium) 4,500 - 5,500 / ซี่ / Tooth
เดือยฟันสำเร็จรูป Prefabricatel post and core 4,000 - 5,000 / ซี่ / Tooth
ซ่อมฟันปลอมเก่าหัก Denture Repairs 1,000 - 2,000
เสริมฐานฟันปลอม Reline Denture 3,000 / ครั้ง / Tooth
เปลี่ยนฐานฟันปลอม Rebase Denture 4,000 / ครั้ง / Tooth
ยึดซีเมนต์ Cement Fixation 500 - 1,000 / ซี่ / Tooth
ใส่ฟันบางส่วน 1-2 ซี่ เท่านั้น โลหะธรรมดา Removable Bridge (metal) for 1-2 teeth 5,000 - 6,000
ใส่ฟันบางส่วน 1-2 ซี่ เท่านั้น วัสดุแบบยืดหยุ่นได้ (Flexible Partial Denture) for 1-2 teeth 5,000 - 6,000
รากฟันเทียมชนิด OSSTEM Dental lmplantation (OSSTEM) 55,000 / ซี่ / Tooth
รากฟันเทียมชนิด Straumann Dental lmplantation (Straumann) 75,000 / ซี่ / Tooth
ค่ารื้อครอบฟัน Crown Removal 1,000 - 1,200
ค่ารื้อเดือยฟัน Post Removal 2,000 - 3,000
ครอบฟันบางส่วน (ขึ้นอยู่กับวัสดุ) INLAY/ONLAY ( Acccording to materials) 9,000 - 16,000 / ยูนิต / Unit
เคลือบฟันด้วยวัสดุอุดฟัน COMPOSITE VENEER 3,500 - 4,600 / ซี่ / Tooth
เครือบฟันด้วยเซรามิค CERAMIC VENEER 11,000 - 14,000 / ซี่ / Tooth

 

ศัลยกรรมช่องปาก / ORAL SURGERY
หัตการ   Medical Procedures
ราคา  PRICE (THB)
ผ่าฟันคุด lmpaction,Embedded tooth 4,000 - 7,000 / ซี่ / Tooth
ถอนฟัน ปกติ Extraction (normal case) 1,200 - 1,800 / ซี่ / Tooth
ถอนฟันโดยการผ่าเปิดเหงือก Extraction (surgery) 2,000 - 3,500 / ซี่ / Tooth
ตัดกระดูกซี่ที่อยู่ข้างล่าง Torectomy torus mandibularis (lower) 3,000 - 4,000 / ข้าง / Side
ตัดกระดูกซี่ที่อยู่บนเพดาน Torectomy torus palatinus 5,000 - 6,000
ขลิบตัดแต่งกระดูก Alveolectomy 1,500 - 2,000 / ตำแหน่ง / Area
ตัดและอุดปลายราก Root Resection (retrograde) 3,500 / ราก / Tooth
เจาะถุงหนองในช่องปาก lntraoral and Drainage 600 - 800 / ตำแหน่ง / Area
เข้าเฝือกฟัน Splinting 3,000 - 5,000 / ครั้ง / Time
เข้าเฝือกขากรรไกร Bar Fixation (lntermaxillary fixation) 6,000 / ครั้ง / Time
ผ่าตัดร่นเนื้อเยื่อเกาะยึดริมฝีปาก Frenectomy 4,000 - 4,500
ห้ามเลือด (จากที่อื่น) Stop Bleeding from out side clinic 800 - 2,000 / ครั้ง / Time
รักษาการติดเชื้อในช่องปาก Oral lnfection Treatment 1,500 - 3,000 / ครั้ง / Time
ล้างแผล (จากที่อื่น) lrrigation 400 / ครั้ง / Time
ผ่าตัดถุงน้ำในกระดูกขากรรไกร Cyst removal 4,000 - 6,000 / ตำแหน่ง / Area
ตัดไหม (จากที่อื่น) stitch off from out side clinic 300 - 400 / ตำแหน่ง / Area
ผ่าตัดชิ้นเนื้อ Tumer Removal 3,000 / piece

 

ปริทันต์ / PERIODONTAL
หัตการ   Medical Procedures
ราคา  PRICE (THB)
ขูดหินปูน Scaling + Polishing 14,00 - 1,600
ขูดหินปูน กับทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก Scaling with Periodontist 1,600 - 2,500
รักษาโรคเหงือก Periodontal treatment 3,000 - 3,500 / Quadrant
2,000 - 2,500 / ซี่ / Tooth
การขจัดคราบฝังแน่น Stain removal with Air Flow 1,200-1,800
ผ่าตัดเหงือก เพื่อเพิ่มความยาวฟันก่อนครอบฟัน Crown lengthening 6,000 - 6,500 / ซี่ / Tooth
ผ่าตัดเหงือกเหงือก เพื่อเพิ่มความยาวฟันหน้า Esthetic crownlengthening per area 8,000 - 10,000 / ตำแหน่ง / Area
ผ่าตัดเหงือกเหงือก เพื่อเพิ่มความยาวฟันหน้า ร่วมกับการกรอกระดูก Crownlengthening + osseous surgery 14,000 - 18,000 / ตำแหน่ง / Area
ผ่าตัดเหงือกพังผืด Frenectomy 3,500-4,600
ผ่าตัดเหงือก ร่วมกับการเกลารากฟัน Osseous surgery 5,800 - 8,000 / ครั้ง / Time
ปลูกเหงือก Soft tissue graft 5,800-6,900/ซี่/Tooth
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายได้ที่ ศุนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
โทร.0-2596-7888 ต่อ 2205 - 6
นัดหมายออนไลน์ คลิ๊ก!!
@nonthavej.hospital