ประเภทห้องพัก
ห้อง Negative Isolation

  • ค่าบริการห้องพัก4,500
  • ค่าบริการ รพ.800
  • ค่าบริการพยาบาล2,000
  • ค่าอาหาร550