โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)

 ไวรัส RSV 
(Respiratory Syncytial Virus)

การติดต่อ

การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ โดยไวรัส เข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก หรือสัมผัสเชื้อ โดยตรงจากการจับมือ แพร่กระจายได้ง่ายผ่าน การไอ จาม

อาการแสดง

หลังสัมผัสถูกเชื้อไวรัส ประมาณ 4-6 วัน ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ดังนี้

 • - เล็กน้อย : ไข้ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
 • - รุนแรง : หายใจเร็ว หอบเหนื่อยเนื่องจาก ปอดอักเสบ รับประทานอาหารได้น้อย ซึมลง วินิจฉัยได้โดยการตรวจหาเชื้อไวรัส อาร์เอสวี จากสารคัดหลั่งในจมูก

การรักษา

ส่วนใหญ่รักษาตามอาการ

 • - ยาสำหรับการรักษาเชื้อไวรัสโดยเฉพาะ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและยังไม่มีจำหน่าย อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
 • - ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส อาร์เอสวี

กลุ่มเสี่ยง

พบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่อาการจะรุนแรง ในเด็กเล็ก เด็กที่คลอดก่อนกำหนด และผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือผู้มีปัญหา เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ

 
คำแนะนำเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสำหรับประชาชน

สำหรับประชาชน
 • 1. หมั่นล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ เช่น ก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น
 • 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ติดเชื้อ เช่น ผู้ที่เป็นไข้หวัดหรือปอดอักเสบ โดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกำหนด และทารกในช่วง 1-2 เดือน
 • 3. ไม่ควรใช้มือที่ไม่สะอาดมาป้ายจมูกและตา
 • 4. ไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกัน และหลีกเลี่ยงใช้แก้วน้ำที่ผู้ป่วยใช้แล้ว
 • 5. ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังพบว่า เด็กที่ป่วยมาสัมผัสหรือเล่นของเล่นนั้นๆ

สำหรับผู้ป่วย
 • 1. หากมีอาการป่วยควรหยุดพัก และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อปิดปาก ปิดจมูกเมื่อไอ หรือจาม ทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ
 • 2. ควรดื่มน้ำมากๆเพราะช่วยทำให้สารคัดหลั่ง เช่น เสมหะหรือน้ำมูก ไม่เหนียวจนเกินไป และไม่ไปขัดขวางการทำงานของระบบทางเดินหายใจ
 • 3. อาการของการติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวีในเด็กโตและผู้ใหญ่จะดีขึ้น หลังได้รับการรักษาเป็นเวลา 1- 2 สัปดาห์ หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น เช่น หอบเหนื่อย รับประทานอาหารได้น้อย ควรรีบพาไปพบแพทย์ 

 สถานการณ์โรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี จากองค์การอนามัยโลก (WHO ) ประมาณการว่า
พบเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ทั่วโลก ติดเชื้อ RSV ถึงปีละ 33.8 ล้านราย เสียชีวิต 160,000 ราย

สำหรับประเทศไทย จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการย้อนหลัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พบว่า ในปี 2560 เชื้อไวรัส RSV จะระบาดในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม
โดยพบผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 9 แห่ง
(โครงการ WHO RSV Surveillance Project)

ปี 2560 จำนวน 1,935 ราย ติดเชื้อ RSV 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.65
ปี 2561 จำนวน 968 ราย ติดเชื้อ RSV 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.88

**ข้อมูลจาก: กองโรคติดต่อทั่วไป / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค**