ศูนย์เบาหวาน

ให้บริการประเมินความเสี่ยง วินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวานอย่างครบวงจร ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและต่อมไร้ท่อ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วน  พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ นักกำหนดอาหาร และเภสัชกร  พร้อมให้บริการดูแล ประเมินผล รักษา และติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน  เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและญาติได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ  แนวทางการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม  เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว

ทีมแพทย์

  • นพ.จิระพงค์ อุกะโชค

   แผนก
   - ศูนย์เบาหวาน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   โรคเบาหวาน
   โรคต่อมไทรอยด์
   โรคต่อมหมวกไต
   โรคต่อมใต้สมอง
   โรคอายุรกรรมทั่วไป

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 14:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอังคาร 08:00 - 14:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 08:00 - 14:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 14:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 14:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ธีรวุฒิ คลังเจริญชัย

   แผนก
   - แผนกควบคุมน้ำหนัก
   - ศูนย์เบาหวาน
   - ศูนย์มะเร็ง
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - โภชนบำบัด
   - อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลรามาธิบดี                              

   - ประกาศนียบัตร สาขาโภชนบำบัด Northwestern University

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - การป้องกันและรักษาโรคอ้วน 

   - การประเมินและการแก้ไขปัญหาทางโภชนาการ

   - โรคเบาหวาน , โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง

   - โรคไทรอยด์

   - โรคระบบต่อมไร้ท่อ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : (ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1) ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.เพชร รอดอารีย์

   แผนก
   - ศูนย์เบาหวาน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

   - Diploma London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK.

   - Master of Science in Epidemiology, London, UK.

   - Fellowship in Health Professional Education, USA.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 08:30 - 12:00 หมายเหตุ : (ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2,3,4,5) ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันเสาร์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
  • พญ.มนัสวินี ชูเสน

   แผนก
   - แผนกควบคุมน้ำหนัก
   - ศูนย์เบาหวาน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   อายุรศาสตร์ทั่วไป

   โรคเบาหวาน

   ไทรอยด์เป็นพิษ / ขาดฮอร์โมนไทรอยด์

   ก้อนที่ต่อมไทรอยด์หรือสงสัยมะเร็งไทรอยด์

   ความผิดปกติของต่อมหมวกไต

   ความผิดปกติของต่อมใต้สมอง

   ความดันโลหิตสูงที่เกิดจากความผิกปกติของฮอร์โมน

   โรคอ้วน

   โรคกระดูกพรุน

   การเจาะก้อนเนื้อที่ต่อมไทรอยด์

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ศิวกร อินทร์คง

   แผนก
   - ศูนย์เบาหวาน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 09:00 - 18:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
  • พญ.สุภมาศ ศิริศรีตรีรักษ์

   แผนก
   - ศูนย์เบาหวาน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์,โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 16:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ
  • พญ.อรวรรณ เธียรไฝ่ดี

   แผนก
   - ศูนย์เบาหวาน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   อายุรศาสตร์ทั่วไป

   อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม  

   - เบาหวาน

   - โรคไทรอยด์

   - โรคความดันโลหิตสูงจากภาวะทางต่อมไร้ท่อ

   - โรคความผิดปกติทางต่อมใต้สมองที่มีผลต่อฮอร์โมน

   - โรคความผิดปกติทางต่อมหมวกไตที่มีผลต่อฮอร์โมน

    

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 08:00 - 12:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่ศูนย์เบาหวานก่อนเข้ารับบริการ