แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค รวมถึงรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมการวิเคราะห์หาความเสี่ยง/แนวโน้ม, การตรวจเบื้องต้น/ตรวจคัดกรอง, การตรวจวินิจฉัย, การตรวจสนับสนุนการรักษา และการตรวจติดตามผลการรักษา

ทีมแพทย์