แผนกโภชนาการ

บริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาล ตามแผนการดูแลผู้ป่วยของทีมแพทย์และพยาบาล ให้ตรงตามโรคที่เจ็บป่วย รวมถึงการเยี่ยม เพื่อประเมินความสามารถ และความต้องการสารอาหาร ของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมอาหาร ให้ผู้ป่วยในมื้อต่อไป บริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค โดยการนำอาหารผู้ป่วยทั่วไป มาดัดแปลงให้ถูกต้อง เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อช่วยให้อาการของโรคดีขึ้น การดัดแปลงอาหารพิจารณาจาก รูปลักษณะ การคำนวณ ปริมาณของพลังงาน สารอาหาร โดยนักกำหนดอาหาร

ทีมแพทย์