ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การรักษาโรคด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เพราะกระทบกระเทือนต่ออวัยวะภายในน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง หลังการผ่าตัดผ่านกล้อง อาการเจ็บแผลจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง การฟื้นตัวจึงเร็วกว่าจำนวนวันที่พักฟื้นในโรงพยาบาลลดลง การลาหรือหยุดงานน้อยลง สามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น

ทีมแพทย์

  • นพ.เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - โรคนรีเวชทางเดินปัสสาวะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาโรคนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   สูตินรีเวชทั่วไป, โรคนรีเวชทางเดินปัสสาวะ
   กระบังลมหย่อน ( มดลูกหย่อน ) 
   การควบคุมปัสสาวะผิดปกติ 
   ปัสสาวะเล็ด 
   ผ่าตัดโรคกระบังลมหย่อนผ่านทางหน้าท้องด้วยวิธีส่องกล้อง
   ผ่าตัดรักษาโรคกระบังลมหย่อนทางช่องคลอด โดยการใช้ตาข่ายช่วยยึด 
   ผ่าตัดโรคปัสสาวะเล็ดโดยการใช้ตาข่ายยกท่อปัสสาวะ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
  • พญ.จุฑาภรณ์ อุทัยแสน

   แผนก
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / มะเร็งทางนรีเวช
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 14:00 - 19:00 หมายเหตุ : หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ประทีป หาญอิทธิกุล

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   - ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช / มีบุตรยาก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   การรักษาผู้มีบุตรยาก
   -การติดเชื้อ
   -การผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้อง+ในโพรงมดลูก
   -การผ่าตัดแก้หมันหญิง
   -ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง
   -ถุงน้ำรังไข่
   -การผ่าตัดแก้ไข่ท่อนำไข่


   การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   -การตัดมดลูก
   -เนื้องอกมดลูก
   -เนื้องอกรังไข่
   -ซีสต์ที่รังไข่,ช็อกโกแลตซีสต์
   -เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
   -ผังผืดในเชิงอุ้งเชิงกราน
   -ท่อนำไข่อุดตัน
   -ติ่งเนื้อ,เนื้องอก,ผังผืดผนังกั้นกลางในโพรงมดลูก
   -ปวดท้องน้อย,ปวดประจำเดือน
   -ระดูมาไม่ปกติ (มาช้า,ไม่มา,มามาก,มากระปริบกระปรอย)

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอังคาร 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
   • วันศุกร์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
  • พญ.ศศิมาศ รุจิราวงศ์

   แผนก
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / มะเร็งทางนรีเวช
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้ความรู้ความชำนาญ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

   วุฒิบัตรอนุสาขา มะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : (ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4) ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.ศุภชัย เรืองแก้วมณี

   แผนก
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / มะเร็งทางนรีเวช
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

   M.D., Faculty of Medicine, Rangsit University, Thailand 

   วุฒิบัตร

   อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วชิรพยาบาล

   Diplomate Thai Board of Obstetric & Gynecology, Vajira Hospital

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขามะเร็งทางนรีเวช วชิรพยาบาล

   Diplomate Thai Board of Gynecologic Oncology, Vajira Hospital

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 16:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
   • วันอังคาร 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
   • วันพุธ 08:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
   • วันศุกร์ 08:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
   • วันเสาร์ 13:00 - 17:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
  • นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์

   แผนก
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / มะเร็งทางนรีเวช
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   M.D., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University, Thailand

   วุฒิบัตร

   ว.ว.ผู้เชียวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynecology

   อนุสาขามะเร็งนรีเวช

   Diplomate Thai Board of Gynecologic Oncology

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
   • วันเสาร์ 15:00 - 20:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ
  • รศ.พญ.สุรินทร์ทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์

   แผนก
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / มะเร็งทางนรีเวช
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   M.D., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University, Thailand 

   วุฒิบัตร

   ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynecology

   ว.ว. มะเร็งทางนรีเวช

   Diplomate American Board of Gynecologic Oncology, The University of Texas, MD. Anderson Cancer Center, USA

   Active Fellowship of American Society of Colposcopy and Cervical Pathology

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   มะเร็งทางนรีเวช 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 09:00 - 11:00 หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายที่คลินิกสูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ