ศูนย์หัวใจ

 • อาหารสำหรับ ผู้มีความดันโลหิตสูง

  อาหารสำหรับผู้มีความดันโลหิตสูง การเลือกอาหารที่เหมาะสม ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตได้เนื่องจากสารอาหารหลายชนิดมีผลต่อการควบคุมความดันโลหิต

 • ความดันโลหิตสูง

    สูงเล็กน้อย       สูงปานกลาง       สูงปานกลาง   
  140 - 159 (mm/Hg)
     90 - 99 (mm/Hg)
  160 - 179 (mm/Hg)
  100 - 109 (mm/Hg)
  มากกว่า 180 (mm/Hg)
  มากกว่า 110 (mm/Hg)