สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการบริษัทฯ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

     บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการบริการทางการแพทย์และพยาบาลที่ดีต่อผู้ป่วยควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของแพทย์และบุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยเชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

     เมื่อเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง Re-Accreditation JCI6th Edition Standards เป็นครั้งที่ 4 สะท้อนถึงความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญกับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาล และคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทันสมัย เพื่อช่วยให้การรักษา การวินิจฉัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมกับการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     ในปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์การโรคระบาด COVID-19 บริษัทฯมีการกำหนดมาตราการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันและลดการแพร่กระจ่ายเชื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทุกคน และจากสถานการณ์การโรคระบาด COVID-19 ส่งผลทำให้ในปี2563 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 230.82 ล้านบาท รายได้รวม จำนวน 1,876.29 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,617.19 ล้านบาท

     ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ในโอกาสครบรอบ 39 ปีของบริษัท ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีคุณธรรมและรู้จักการแบ่งปันโดยจัดให้มีการบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ "แค่ให้ก็สุขใจ" เพื่อจัดหาโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตลอดปีตามเป้าหมาย 39,000 มิลลิลิตร แต่ด้วยความที่พนักงานมีจิตศรัทธาทำให้ได้จำนวนโลหิตที่ร่วมบริจาคถึง 47,700 มิลลิลิตร

     คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ยึดมั่นงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและด้วยความโปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พร้อมกันนี้ขอบคุณทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

 

ดร.กมเลศน์   สันติเวชชกุล
ประธานกรรมการบริษัทฯ