รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567
ลำดับ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น
 •                   % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 • 1. 
นางสาวประพิชญา พรมมาส 73,486,800
 1. 45.929
 • 2. 
นายภาโณตม์ พรมมาส 11,430,000 7.144
 • 3. 
นางสาวรัชฎา แสวงรุจิธรรม 9,670,000 6.044
 • 4. 
นางปัทมา พรมมาส 6,040,000 3.775
 • 5. 
น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ 2,096,700 1.310
 • 6. 
นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช 2,050,000 1.281
 • 7. 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1,645,100 1.028
 • 8. 
นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว 1,332,000 0.833
 • 9. 
นาย อนุชิต ศิริพัฒน์ 1,100,000 0.688
 • 10.
 • 11.
 • 12.
  13.
 • 14. 
นาง เสาวณี ศิริพัฒน์
น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว
นาย คติมันต์ สนธิแก้ว
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
น.ส.กนกวรรณ อาศัยธรรม
Total
1,100,000
1,000,000
1,000,000
912,826
891,500
113,754,926
0.688
0.625
0.625
0.571
0.557
71.098
     

แหล่งที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด